Gämi gurluşyk pudagynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça nobatdaky duşuşyk

2021-nji ýylyň 20-nji aprelinde “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň wekilleri bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň “Ak bars” gämi gurluşyk korporasiýasy” paýdarlar jemgyýetiniň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

Duşuşykda “Balkan” gami gurluşyk we abatlaýyş zawody” AGPJ-niň önümçilik meýdançasynda gury ýük gämisini we deňiz düýbüni çunaldyjy gämisini gurmak bilen bagly meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşygyň dowamynda taraplaryň arasynda gämi gurluşyk taslamasyny durmuşa geçirmegiň tertibi, ony maliýeleşdirmegiň şertleri ara alnyp maslahatlaşyldy.