Bitaraplyk baýramynyň şanyna bäsleşik

Ýakynda  “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň  Kärdeşler arkalaşygy hem-de Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde talyplaryň  gatnaşmagynda Türkmenistanyň Halkara  Bitaraplygynyň 26 ýyllyk baýramy mynasybetli  “Doganlyk ýollary dostluk ýollary” ady bilen bäsleşik geçirildi.

Bäsleşikde talyplar türkmeniň hem-de doganlyk halklarynyň milliligini açyp görkezýän däp-dessurlary, milli tanslary, aýdymlary türkmen we  daşary ýurt dillerinde ýerine ýetirdiler.

Bäsleşikde tapawutlanan talyplar “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň  Kärdeşler arkalaşygynyň  höweslendiriji baýrakly orunlaryna  hem-de Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň adyndan ýadygärlik sowgatlaryna we Hormat hatyna mynasyp boldular.

Bäsleşigiň dowamynda talyp ýaşlaryň  ýürekden çykýan buýsançly sözleri, Arkadag,  Watan, Halk hakyndaky aýdymlary mähriban Arkadagymyzyň, Türkmenistan  Watanymyzyň  Halkara Bitaraplyk  toýunyň şanyna belentden belent  ýaňlandy.

Habarlar
25 Dek 2021
Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ähli hyzmatlarynyň sargytnamalary onlaýn görnüşinde kabul etmek mümkünçiligi ýola goýuldy
17 Dek 2021
“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň wekilleri bilen Aziýa ösüş bankynyň wekiliniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi
27 Noý 2021
"Türkmendeňizderaýollary" agentliginiň wekilleri Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna (YHG) agza ýurtlaryň Işewürler maslahatyna gatnaşdy.
19 Noý 2021
“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek we ulag-kommunikasiýa pudagyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça türkmen-özbek işçi toparyň birinji duşuşygyna gatnaşdy
12 Noý 2021
“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň wekilleri Yslam Ösüş Bankynyň wekilleri bilen bilen geçirilen duşuşyga gatnaşdy
21 Okt 2021
Türkmen-şweýsar işewürler forumy
20 Okt 2021
“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň wekilleri türkmen-russiýa ykdysady forumyna gatnaşdy
19 Okt 2021
Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly täze kitabynyň ХIII jildininiň tanyşdyryş dabarasy
29 Sen 2021
Hormatly Prezidentimiziň “Garaşsyzlyk – bagtymyz” atly kitabynyň tanyşdyrylyş çäresi geçirildi
14 Sen 2021
“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň wekilleri Birleşen Arap Emirlikleriniň “DP World” kompaniýasynyň ýolbaşçylary bilen geçirilen duşuşyga gatnaşdy