Halkara hyzmatdaşlyk

Halkara Deňiz Guramasy (HDG) - Türkmenistan 1993-nji ýylyň 26-njy awgustynda Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara Deňiz Guramasyna (IMO – International Maritime Organization) agzalyga kabul edildi.  Halkara Deňiz Guramasy 1948-nji ýylda döredilip, onuň ştab-kwartirasy London şäherinde ýerleşýär we dünýäniň döwletleriniň aglaba bölegi onuň agzasy bolup durýarlar. HDG-niň esasy wezipesi halkara deňiz söwda gatnawlaryny kadalaşdyrmak, deňizde ýüzüşiň howpsuzlygyny, adam janynyň goraglylygyny üpjün etmek, deňiz ulgamy boýunça halkara konwensiýalary, kodeksleri, rezolýusiýalary, teswirnamalary, maslahatlary işläp taýýarlamak we kabul etmek, deňiz ulgamy babatda döwletleriň arasynda gatnaşyklary utgaşdyrmak we beýleki wezipelerden ybarat bolup durýar.

Ýewropa Deňiz Howpsuzlyk Agentligi (ÝDHA) - bu Ýewropa Birleşiginiň agentligi bolup, ol deňizde awariýalaryň, gämilerden suwuň hapalanmagynyň we adamlaryň heläk bolmagynyň öňüni almak, deňiz howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça Ýewropa Bileleşiginiň agza döwletlerine kanunçylyk namalaryny işläp taýýarlamak we ýerine ýetirmeklige ýardam edýär. Agentlik Ýewropa Birleşigi tarapyndan 2002-nji ýylda döredildi. Onuň ştab kwartirasy Portugaliýanyň Lissabon şäherinde ýerleşýär.   Agentlik 2004-nji ýyldan bäri dünýäniň beýleki döwletleriniň deňiz ulag ulgamynyň hünärmenlerini okatmak, hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça hyzmatdaşlyk alyp barýar. Şunuň bilen baglylykda, Hazar deňzi, Gara deňzi ýurtlaryna deňiz howpsuzlygy, gämilerden hapalanmagyň öňüni almak, deňiz ekologik meseleleri çözmek we deňiz ulagyna degişli beýleki meseleler boýunça hyzmatdaşlygy hödürleýär hem-de deňizde heläkçilige duçar bolan gämilerdäki adamlar üçin kenarýaka döwletler tarapyndan berilýän kömekleriň kadalary we konwensiýalary boýunça tälim beriji okuwlary, nebit dökümlerini ýygnamak we öňüni almak boýunça halkara tejribesi bilen tanşdyryş okuwlaryny, Gözleg we halas ediş boýunça seminarlary we beýlekileri guraýar. Bu geçirilýän çärelere Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Türkiýäniň, Gruziýanyň, Ukrainanyň, Moldowanyň deňiz ulag ulgamynyň wekilleri işjeň gatnaşýarlar.

Ýewropa Deňiz Howpsylzyk Agentligi (ÝDHA)

Halkara Deňiz Guramasy (HDG)