Portlar we port nokatlary
Garabogaz port nokady 1982-1986-njy ýyllarda gurlup, 2018-nji ýylda durky düýpli täzelendi, ol Balkan welaýatynyň Garabogaz şäheriniň günorta tarapynda ýerleşýär. Garabogaz port nokadyndaky gämi duralgasy özüniň gurluşy boýunça pirs bolup durýar, ýagny deňziň akwatoriýasyna uzalyp gidýän deňziň düýbüniň çuňlugyny nazara almak bilen, gämileri iki tarapyna kabul edip bilýän gidrotehniki desgadyr. Garabogaz port nokadynda “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň “Garabogazkarbamid” zawodynyň öndürýän önümleri gury ýük daşaýan gämileri kabul etmek bilen ýükleri ugratmak we getirmek bilen baglanşykly ýük amallaryny amala aşyrmak üçin niýetlenendir. Onuň umumy uzynlygy 279,9 metr bolup, onuň 127,5 metr aralygyna çenli ini 19 metr, galan ýerinde bolsa ini 29 metre deňdir. Garabogaz port nokadynyň gämi geçiş kanalynyň uzynlygy 2,2 km, ini 100 metr, çuňlugy 8 metrdir.
  • +993 62 848558;
Gyýanly port nokady Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Gyýanly şäherçesiniň golaýynda ýerleşýär. Gyýanly port nokadynda jemi 3 sany gämi duralga bolup, kiçi göwrümli we ýokary tizlikli ýolagçy gämiler üçin, gämi duralgasynyň uzynlygy 207 metr, ini 7 metr, 3-4 sany gämi ýanap bilýär, beýleki iki sany gämi duralgalarynyň her biriniň uzynlygy degişlilikde 150 we 180 metr, ini bolsa 20 metr. Gyýanly port nokadynyň gämi geçiş kanalynyň uzynlygy 900 metr, ini 150 metr, çuňlugy 8 metrdir. Gyýanly port nokadynyň Guwlyduz gämi duralgasy 1976-njy ýylda gurlan, gämi duralgasynyň uzynlygy 100 metr, geçiş kanalynyň uzynlygy 1,8 km, ini 50 metr, çuňlugy 3-3,5 metrdir.
  • +993 64 629811

Türkmenbaşy Halkara Deňiz Porty Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen düýbi tutulyp gurlan täze Türkmenbaşy Halkara deňiz porty, onuň hut özüniň gatnaşmagynda 2018-nji ýylyň 2-nji maýynda dabaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga berildi. Täze port 152 gektara barabar meýdany eýeleýär we ýolagçy, konteýner, ürgün ýükler hem-de umumy ýükler, polipropilen terminallaryny öz içine alýar. Şol bir wagtda 17 gämä hyzmat etmäge mümkinçiligi bolan gämi duralgalarynyň umumy uzynlygy 1800 metre barabardyr. Portuň ýylda 300 müň sany ýolagça, 75 müň sany ýük ulaglaryna hyzmat etmäge mümkinçiligi bar. Täze portuň ýük geçirijilik ukyby, nebit önümlerini hasaba almazdan 17 million tonna barabardyr.
  • info@tmrl.gov.tm
  • +993 65 123456
  • +993 65 234567
Hazar port nokady 1965-nji ýylda gurlan, ol Balkan welaýatynyň Hazar şäherinde ýerleşýär. Hazar port nokadynda jemi 11 sany gämi duralgalary bolup, olaryň umumy uzynlygy takmynan 800 metre deňdir. Hazar port nokadynyň gämi geçiş kanalynyň uzynlygy 1,5 km, ini 60 metr, çuňlugy 6-8 metrdir.
  • +993 64 017631;
Alaja port nokady 1972-nji ýylda gurlan, 2007 ýylda düýpli abatlaýyş işleri geçirilen. Alaja port nokady Balkan welaýatynyň Hazar şäheriniň golaýynda ýerleşip, onda Nebit gämi duralgasy we Gury ýük gämi duralgasy bolup, nebit gämi duralgasy özüniň gurluşy boýunça deňziň akwatoriýasyna uzalyp gidýän deňziň düýbüniň çuňlugyny nazara almak bilen, gämileri iki tarapyna kabul edip bilýän gidrotehniki desgadyr. Nebit gämi duralgasynyň uzynlygy 165 metr bolup, ini 15,25 metre deňdir. Gury ýük gämi duralgasynyň uzynlygy 80 metr bolup, ini 15,25 metre deňdir. Alaja port nokadynyň gämi geçiş kanalynyň uzynlygy 5,2 km, ini 100 metr, çuňlugy 6-7 metrdir.
  • +993 64 017631;
Ekerem port nokady 1960-1962 ýyllarda gurlup, ol Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň Ekerem şäherçesiniň günorta-günbatar tarapynda ýerleşýär. Ekerem port nokadyndaky gämi duralgasy özüniň gurluşy boýunça estakada görnüşli pirs bolup durýar, ýagny deňziň akwatoriýasyna uzalyp gidýän deňziň düýbüniň çuňlugyny nazara almak bilen gämileri iki tarapyna kabul edip bilýän gidrotehniki desgadyr. Ekerem port nokady nebit we nebit önümlerini daşaýan gämileri kabul etmek bilen nebit we nebit önümleri bilen baglanşykly ýük amallaryny amala aşyrmak üçin niýetlenendir. Gämi duralgasynyň takmynan umumy uzynlygy 790 metr, pirsiň estakadasyz uzynlygy 63 metr bolup, ini 5 metre deňdir. Ekerem port nokadynyň gämi geçiş kanalynyň uzynlygy 3,3 km, ini 70 metr, çuňlugy 6 metrdir.
  • +993 65 363661
  • +993 245 3-49-50
Türkmenbaşy portyndaky gämi hereketleri