Bildirişler

Yslam Ösüş bankynyň taslamasynyň çäklerinde maliýe audit hyzmatlaryny ýerine ýetirmek barada şertnama baglaşyldy

2022-nji ýylyň 8-nji fewralynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Yslam Ösüş Bankynyň arasynda gämi gurluşygyny maliýeleşdirmek barada gol çekilen Ylalaşyga laýyklykda, Bankyň TKM-1012 belgili “Türkmenistanyň Deňiz ulagyny ösdürmek taslamasynyň” çäklerinde 2023-nji ýylyň 19-njy iýulynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi bilen “Baş Taglym Türkmen” Hojalyk jemgyýetiniň arasynda maliýe audit hyzmatlary ýerine ýetirmek barada şertnama baglaşyldy.

“Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” AGPJ

Gämi gurulmagy meýilleşdirilýänligi sebäpli iş tejribesi bolan hünärmenleri we inženerleri işe çagyrýarys (degişli sertifikatly hünärmenlere garaşylýar):

AŞGABAT SIZI HALKARA ULAG MASLAHATYNA ÇAGYRÝAR

2022-nji ýylyň 18-20-nji iýulynda paýtagtymyz Aşgabatda ulag we üstaşyr  geçelgelerini ösdürmäge bagyşlanan halkara maslahaty geçiriler.

GYZYKLANMA BILDIRMEK ÜÇIN TALAP (TASLAMA MALIÝE AUDIT HYZMATLARY – ÝERLI KOMPANIÝANY SAÝLAMAK)

GYZYKLANMA BILDIRMEK ÜÇIN TALAP

GYZYKLANMA BILDIRMEK ÜÇIN TALAP (MASLAHAT BERIŞ HYZMATLARY – HALKARA KOMPANIÝASYNY SAÝLAMAK)

Ýurdy:                                   Türkmenistan

Bildiriş

2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda ýükleýiş-düşüriş işleri, terminallaryň ammarlarynda ýükleri saklamak we beýleki hyzmatlaryny daşary ýurt pulunda ýerine ýetirmek üçin täze Nyrhnamanyň hereket edip başlaýandygyny habar berýäris.

Bildiriş

"Türkmendeňizderýaýollary" agentligi, Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa toplumynyň pudaklaryny ösdürmegiň 2019-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna laýyklykda, potensial maýadarlaryň, “Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynda gurulmagy meýilleşdirilýän dedweýti 5000 tonna bolan gury ýük gämisiniň gurluşygyna paýly gatnaşmak üçin deslapky ýüz tutmalaryň kabul edilýändigi barada Size habar berýär.