• 28.02.2024
  Halkara zenanlar güni mynasybetli «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň garamagyndaky edara-kärhanalaryň gelin-gyzlarynyň arasynda «El hünäri - il gezer» atly bäsleşigi geçirildi
 • 28.02.2024
  Türkmenistan we Owganystan eksport-import ýük gatnawlaryny artdyrmak meselelerine garadylar
 • 28.02.2024
  “Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy” žurnalynyň nobatdaky täze sany çapdan çykdy
 • 28.02.2024
  “Demirýollary” AGPJ halkara gatnaw ugurlarynda ýokary hilli ýük ýüklemek–düşürmek hyzmatlaryny hödürleýär
 • 27.02.2024
  «Weichai Holding Co.Ltd» kompaniýasy ýurdumyzyň gämi gurluşyk bazaryna goşular
 • 27.02.2024
  “Lapis-Lazuli” ulag geçelgesine gatnaşyjy döwletleriň wekilleri Aşgabatda duşuşarlar
 • 27.02.2024
  Awazada “Turkmenistan is open” maýa goýum forumy we sergisi geçiriler
 • 27.02.2024
  Owganystanyň Daşary işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijisiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk barada
 • 26.02.2024
  Indoneziýada iň uly port açyldy
 • 26.02.2024
  Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentini gutlady
Türkmenbaşy portyndaky gämi
hereketleri
President
Çarlak myhmanhanasy

  “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň garamagyndaky “Çarlak” myhmanhanasynda “charlak.com.tm” web-saýty döredilip, “online-bron” hyzmaty ýola goýuldy. Müşderiler ýurdumyzyň islendik nokadyndan “online-bron” hyzmatyndan peýdalanyp, otag bronlap bilersiňiz!

2024 — nji ýyl «PÄHIM-PAÝHAS UMMANY MAGTYMGULY PYRAGY»
Türkmenbaşy Halkara deňiz porty:
  • Ýükleme düşürme hyzmatlary;
  • Terminallaryň ammarlarynda saklama hyzmatlary;
  • Agentlik hyzmatlary we beýleki hyzmatlar;
“Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” AGPJ:
  • Gämileri gurmak;
  • Gämi abatlamak;
  • Köprüler üçin dürli ölçegli demir konstruksiýalaryny ýasamak we beýleki hyzmatlar
“Deňiz Söwda Floty” ÝGPJ:
  • Deňizde “milli daşaýjy” hökmünde ýük daşamak we ýolagçy gatnatmak;
  • Müşderiler üçin petekleri online görnüşde satyn almak hyzmaty;
Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik orta hünär okuw mekdebi:
  • Dürli ugurlarda deňizçileri taýýarlamak;
  • Sargyt boýunça goşmaça okuw sapaklary gurnamak;
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Agentlik barada

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi Türkmenistanyň çäklerinde suw ulaglarynda döwlet syýasatyny amala aşyrýan hem-de söwda deňiz gatnawy ugrundaky döwlet dolandyryşy babatda ygtyýarly edilen suw ulaglary boýunça ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi edarasy bolup durýar.

Dowamyny oka