• 19.07.2024
  Türkmenistan we Gyrgyzystan: täze mümkinçilikleriň ýolunda
 • 19.07.2024
  Türkmenistanyň taryhy-medeni gymmatlyklary — adamzadyň mirasy
 • 19.07.2024
  Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat
 • 19.07.2024
  Turkish Airlines tomsuň ahyryna çenli Aşgabat-Stambul gatnawlarynyň biletlerini arzanladýar
 • 18.07.2024
  Kuweýt uly nebit we gaz ýatagyny açdy
 • 18.07.2024
  “Turkish Airlines” Aşgabat-Stambul-Aşgabat uçuşlary üçin petekleriň bahasyny arzanladýar
 • 18.07.2024
  Aşgabatda Türkmenistanyň we Singapuryň DIM-niň wekilleriniň duşuşygy geçirildi
 • 17.07.2024
  Türkmenistandaky uniwersitetleriň okuw meýilnamasyna täze hünärler goşuldy
 • 17.07.2024
  Gazagystan türkmen gazynyň Hytaýa geçirilýän mukdaryny artdyrar
 • 17.07.2024
  Gazagystanyň täze ilçisi Aşgabatda diplomatik işine başlady
Türkmenbaşy portyndaky gämi
hereketleri
President
Çarlak myhmanhanasy

  “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň garamagyndaky “Çarlak” myhmanhanasynda “charlak.com.tm” web-saýty döredilip, “online-bron” hyzmaty ýola goýuldy. Müşderiler ýurdumyzyň islendik nokadyndan “online-bron” hyzmatyndan peýdalanyp, otag bronlap bilersiňiz!

2024 — nji ýyl «PÄHIM-PAÝHAS UMMANY MAGTYMGULY PYRAGY»
Türkmenbaşy Halkara deňiz porty:
  • Ýükleme düşürme hyzmatlary;
  • Terminallaryň ammarlarynda saklama hyzmatlary;
  • Agentlik hyzmatlary we beýleki hyzmatlar;
“Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” AGPJ:
  • Gämileri gurmak;
  • Gämi abatlamak;
  • Köprüler üçin dürli ölçegli demir konstruksiýalaryny ýasamak we beýleki hyzmatlar
“Deňiz Söwda Floty” ÝGPJ:
  • Deňizde “milli daşaýjy” hökmünde ýük daşamak we ýolagçy gatnatmak;
  • Müşderiler üçin petekleri online görnüşde satyn almak hyzmaty;
Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik orta hünär okuw mekdebi:
  • Dürli ugurlarda deňizçileri taýýarlamak;
  • Sargyt boýunça goşmaça okuw sapaklary gurnamak;
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Agentlik barada

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi Türkmenistanyň çäklerinde suw ulaglarynda döwlet syýasatyny amala aşyrýan hem-de söwda deňiz gatnawy ugrundaky döwlet dolandyryşy babatda ygtyýarly edilen suw ulaglary boýunça ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi edarasy bolup durýar.

Dowamyny oka