• 20.04.2024
  Türkmenistanyň Prezidenti ýurduň Garaşsyzlygynyň 33 ýyllygyny ýokary derejede bellemek hakynda Karara gol çekdi
 • 20.04.2024
  Balkan welaýatynda Aragatnaşyk merkeziniň edara binasy gurlar
 • 19.04.2024
  «Hytaý demir ýollary» döwlet korporasiýasynyň wekiliýeti Türkmenistanyň deňiz portunda saparda boldular
 • 19.04.2024
  «Türkmenpoçta» Türkmenistanda dürli göwrümli ýükleri ugradýar we kabul edýär
 • 19.04.2024
  Türkmenistan Hazar deňzinde ulag-logistikasynda öz mümkinçiliklerini görkezer
 • 18.04.2024
  "Hytaý demir ýollary" döwlet korporasiýasynyň wekiliýeti Türkmenbaşy şäheriniň halkara deňiz portuna baryp gördüler
 • 18.04.2024
  «Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody «Weichai» kompaniýasy bilen “Saparmyrat Niýazow” gämisini döwrebaplaşdyrmagy babatynda meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar
 • 18.04.2024
  Nýu-Ýork şäherinde Durnukly ulagyň dostlary toparynyň Ministrler derejesindäki ilkinji duşuşygy geçirildi
 • 18.04.2024
  Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary bölegi bäş sany halkara güwanama mynasyp boldy
 • 17.04.2024
  Ankara-Aşgabat ugry boýunça uçuşlary başlamak üçin işler alnyp barylýar
Türkmenbaşy portyndaky gämi
hereketleri
President
Çarlak myhmanhanasy

  “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň garamagyndaky “Çarlak” myhmanhanasynda “charlak.com.tm” web-saýty döredilip, “online-bron” hyzmaty ýola goýuldy. Müşderiler ýurdumyzyň islendik nokadyndan “online-bron” hyzmatyndan peýdalanyp, otag bronlap bilersiňiz!

2024 — nji ýyl «PÄHIM-PAÝHAS UMMANY MAGTYMGULY PYRAGY»
Türkmenbaşy Halkara deňiz porty:
  • Ýükleme düşürme hyzmatlary;
  • Terminallaryň ammarlarynda saklama hyzmatlary;
  • Agentlik hyzmatlary we beýleki hyzmatlar;
“Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” AGPJ:
  • Gämileri gurmak;
  • Gämi abatlamak;
  • Köprüler üçin dürli ölçegli demir konstruksiýalaryny ýasamak we beýleki hyzmatlar
“Deňiz Söwda Floty” ÝGPJ:
  • Deňizde “milli daşaýjy” hökmünde ýük daşamak we ýolagçy gatnatmak;
  • Müşderiler üçin petekleri online görnüşde satyn almak hyzmaty;
Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik orta hünär okuw mekdebi:
  • Dürli ugurlarda deňizçileri taýýarlamak;
  • Sargyt boýunça goşmaça okuw sapaklary gurnamak;
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Agentlik barada

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi Türkmenistanyň çäklerinde suw ulaglarynda döwlet syýasatyny amala aşyrýan hem-de söwda deňiz gatnawy ugrundaky döwlet dolandyryşy babatda ygtyýarly edilen suw ulaglary boýunça ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi edarasy bolup durýar.

Dowamyny oka