• 23.05.2024
  Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýranyň Prezidentiniň matam çäresine gatnaşdy
 • 23.05.2024
  Türkmenistanyň Prezidenti “Bagtyýarlyk” agyz suwuny arassalaýjy desgasynyň açylyşyna gatnaşdy
 • 22.05.2024
  TNGIZT 1,5 million tonna golaý nebiti gaýtadan işledi
 • 22.05.2024
  “Türkmenawtoulaglary” “Kamaz 5490” we “Nefaz-93341” ulaglarynda ýük daşamak hyzmatlaryny hödürleýär
 • 21.05.2024
  Magtymguly Pyragynyň döredijiligi — paýhas we ylham çeşmesi
 • 21.05.2024
  Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
 • 21.05.2024
  Pekin — ulag merkezi: Hytaýyň paýtagtynyň täze dolandyryş merkeziniň gurluşygy nähili dowam edýär.
 • 20.05.2024
  Türkmenistanyň ýolbaşçylary Eýranyň ýolbaşçylygyna gynanç bildirdiler
 • 20.05.2024
  Dünýäde ilkinji 6G antenna döredildi
 • 20.05.2024
  Tbilisi diňi Türkmenistanyň baýdagynyň reňklerinde yşyklandyryldy
Türkmenbaşy portyndaky gämi
hereketleri
President
Çarlak myhmanhanasy

  “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň garamagyndaky “Çarlak” myhmanhanasynda “charlak.com.tm” web-saýty döredilip, “online-bron” hyzmaty ýola goýuldy. Müşderiler ýurdumyzyň islendik nokadyndan “online-bron” hyzmatyndan peýdalanyp, otag bronlap bilersiňiz!

2024 — nji ýyl «PÄHIM-PAÝHAS UMMANY MAGTYMGULY PYRAGY»
Türkmenbaşy Halkara deňiz porty:
  • Ýükleme düşürme hyzmatlary;
  • Terminallaryň ammarlarynda saklama hyzmatlary;
  • Agentlik hyzmatlary we beýleki hyzmatlar;
“Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” AGPJ:
  • Gämileri gurmak;
  • Gämi abatlamak;
  • Köprüler üçin dürli ölçegli demir konstruksiýalaryny ýasamak we beýleki hyzmatlar
“Deňiz Söwda Floty” ÝGPJ:
  • Deňizde “milli daşaýjy” hökmünde ýük daşamak we ýolagçy gatnatmak;
  • Müşderiler üçin petekleri online görnüşde satyn almak hyzmaty;
Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik orta hünär okuw mekdebi:
  • Dürli ugurlarda deňizçileri taýýarlamak;
  • Sargyt boýunça goşmaça okuw sapaklary gurnamak;
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Carousel Image
Agentlik barada

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi Türkmenistanyň çäklerinde suw ulaglarynda döwlet syýasatyny amala aşyrýan hem-de söwda deňiz gatnawy ugrundaky döwlet dolandyryşy babatda ygtyýarly edilen suw ulaglary boýunça ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi edarasy bolup durýar.

Dowamyny oka