Hyzmatlar
I. Deňiz ulaglaryna degişli
1. Hünärmenler üçin degişli resminamalary resmileşdirmek we taýýarlap bermek

  Türkmenistanyň edara-kärhanalarynyň hünärmenleri üçin:

  1. Gäminiň komanda düzüminiň diplomy
  2. Diplomyň möhletini uzaltmak
  3. Gämi komandasy üçin tejribe şahadatnamasy
  4. HGDAU-nyň (Heläkçilikde we howpsuzlygy üpjün etmek boýunça global deňiz aragatnaşyk ulgamy) ikinji derejeli radioelektronika diplomy
  5. Deňizçiniň şahsyýetnamasyny resmileşdirmek
  6. HGDAU-nyň (Heläkçilikde we howpsuzlygy üpjün etmek boýunça global deňiz aragatnaşyk ulgamy) operatorynyň diplomy
  7. Işçi düzümi üçin şahadatnama
  8. Gysga möhletli tälim beriş okuwlarynyň diplomlaryna we şahadatnamalaryna tassyknama bermek
  9. Gämide eýeleýän wezipesinden ýokary wezipede işlemek üçin ýeňillikli rugsatnama
  10. Tankerde işlemek üçin tassyknama
2. Gämilere edilýän gaýry hyzmatlar

  Türkmenistanyň edara-kärhanalarynyň gämilerine edilýän gaýry hyzmatlar

  1. Žurnaly tassyklamak
  2. Gämileri hasaba almak we hasapdan aýyrmak

  Daşary ýurt gämilerine edilýän gaýry hyzmatlar:

  1. Gämileri hasaba almak we hasapdan aýyrmak
  2. Gäminiň Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň astynda ýüzmek hukugy, gäminiň eýeçilik hukugy we gäminiň ekipažynyň iň az düzümi boýunça gämi resminamalary bermek
  3. Žurnaly tassyklamak
II. Derýa we içerki suw ulaglaryna degişli
1. Okuw kurslary
  1. Flotuň komanda düzüminiň okuw kursy
  2. Hünäri ýokarlandyrmak üçin okuw kursy
2. Suw ulgamlarynyň hünärmenleriniň bilimini barlamak we diplomlaşdyrmak

  Türkmenistanyň edara-kärhanalarynyň hünärmenleri üçin:

  1. Hünär synaglaryny guramak we bilimini barlamak
  2. Gäminiň komanda düzümine diplom bermek
  3. Gämi komandasy üçin şahadatnama, şahsyýetnama bermek

  Daşary ýurt gämileriniň hünärmenleri üçin:

  1. Hünär synaglaryny guramak we bilimini barlamak
  2. Gäminiň komanda düzümine diplom bermek
  3. Gämi komandasy üçin şahadatnama, şahsyýetnama bermek
3. Gämileri hasaba almak
  1. Işleriň we hyzmatlaryň atlary
  2. Resminamalary ýygnamak
  3. Gämi resminamalarynyň tassyknamalaryny taýýarlap bermek we maslahat bermek
  4. Gämini sanaw kitabyna hasaba almak we hasapdan aýyrmak
  5. Gämi resminamalarynyň blanklarynyň bahasy