Ugurlar boýunça talap edilýän resminamalar
Gämileri döwlet gämi sanawynda hasaba almak
Gämileri Döwlet gämi sanawynda bellige almak üçin tabşyrylmaly resminamalaryň sanawy:
  1. Gämi sanawynyň sowalnamasy;
  2. Ätiýaçlandyryş şahadatnamasynyň nusgasy;
  3. Ýüzmäge ýaramlylygy hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
  4. Ýolagçy şahadatnamasynyň nusgasy (ýolagçy gatnadýan gämi üçin);
  5. Ölçeg şahadatnamasynyň nusgasy;
  6. Ýük markasy hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
  7. Akdyrylýan hapa suwlar bilen hapalanmanyň öňüni almak hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
  8. Zibil bilen hapalanmanyň öňüni almak hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
  9. Gämi radiostansiýasy baradaky ygtyýarnamanyň we radiožurnalyň nusgasy (eger gämide gämi radiostansiýasy bar bolsa);
  10. Gämi ekipažynyň şahslarynyň sanawynyň nusgasy;
  11. Ýüzmäge hukugy hakynda gämi arassaçylyk şahadatnamasynyň nusgasy;
  12. Klassifikasion şahadatnamanyň nusgasy;
  13. Gäminiň radioenjamlary boýunça howpsuzlygy hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
  14. Enjamlary we üpjünçiligi üçin şahadatnamanyň nusgasy;
  15. Gämi goragy hakynda halkara şahadatnamanyň nusgasy;
  16. Howpsuz dolandyryş hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
  17. Berbout çarteriň asyl nusgasy we nusgasy;
  18. Ýangyç howpsuzlygy boýunça şahadatnamanyň nusgasy;
  19. Gämä Halkara deňiz guramasy tarapyndan berlen identifikasion belgi hakyndaky maglumatlar;
  20. Gäminiň eýesiniň Türkmenistanyň Söwda deňiz gatnawynyň kodeksiniň 12-nji maddasynyň birinji bölegine laýyklykda gäminiň eýesine bildirilýän talaplaryna laýyk gelýändigini tassyklaýan resminama;
  21. Gämä ýa-da gäminiň bir bölegine bolan eýeçilik hukugynyň döremeginiň esaslary bolup durýan resminama (satmak –satyn almak şertnamasy, gämini gurmak şertnamasy we başgalar);
  22. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gämä bolan hukugyň barlygyny, döremegini, bes edilmegini, geçmegini, çäklendirilmegini (borç ýüklenmegini) tassyklaýan hukuk belleýji resminamalar.
  23. Nebit bilen hapalanmanyň öňüni almak hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
Gämileri Berbout-Çarter sanawynda hasaba almak
Gämileri Berbout-çarter sanawynda bellige almak üçin tabşyrylmaly resminamalaryň sanawy:
  1. Gämi sanawynyň sowalnamasy;
  2. Gämä eýeçilik hukugy hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
  3. Gäminiň ekipažynyň iň az düzümi hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
  4. Ätiýaçlandyryş şahadatnamasynyň nusgasy;
  5. Ýüzmäge ýaramlylygy hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
  6. Ýolagçy şahadatnamasynyň nusgasy (ýolagçy gatnadýan gämi üçin);
  7. Ölçeg şahadatnamasynyň nusgasy;
  8. Ýük markasy hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
  9. Nebit bilen hapalanmanyň öňüni almak hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
  10. Akdyrylýan hapa suwlar bilen hapalanmanyň öňüni almak hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
  11. Zibil bilen hapalanmanyň öňüni almak hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
  12. Gämi radiostansiýasy baradaky ygtyýarnamanyň we radiožurnalyň nusgasy (eger gämide gämi radiostansiýasy bar bolsa);
  13. Gämi ekipažynyň şahslarynyň sanawynyň nusgasy;
  14. Ýüzmäge hukugy hakynda gämi arassaçylyk şahadatnamasynyň nusgasy;
  15. Klassifikasion şahadatnamanyň nusgasy;
  16. Gäminiň radioenjamlary boýunça howpsuzlygy hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
  17. Enjamlary we üpjünçiligi üçin şahadatnamanyň nusgasy;
  18. Gämi goragy hakynda halkara şahadatnamanyň nusgasy;
  19. Howpsuz dolandyryş hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
  20. Eger-de ipoteka ýa-da borç ýüklenme bellenilen bolsa, gäminiň eýesini we gäminiň bellige alnan ipotekasyna ýa-da gäminiň bellige alnan şonuň ýaly häsiýetli borç ýüklenmesine girew saklaýjysyny görkezmek bilen gämi baýdagynyň çalşylamgyndan öň bellige alnan wagtyndaky daşary ýurt döwletiniň gämileriň sanawyndan göçürme;
  21. Gäminiň eýesiniň we gäminiň bellige alnan ipotekasynyň ýa-da gäminiň şonuň ýaly häsiýetli bellige alnan borç ýüklenmesiniň girew saklaýjysynyň gämini Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň astyna geçirmegi barada ýazmaça görnüşdäki razyçylygy;
  22. Gäminiň baýdagynyň çalşylmagyndan öň bellige alnan wagtyna degişli, daşary ýurt döwletiniň ygtyýarly häkimiýetleri tarapyndan berlen, şeýle döwletiň baýdagy astynda ýüzmäge hukugynyň gämä Türkmenistanyň Döwlet baýdagy astynda ýüzmäge hukugynyň berilmeli möhletinde wagtlaýyn togtadylandygyny tassyklaýan resminama;
  23. Berbout çarteriň asyl nusgasy we nusgasy;
  24. Ýangyç howpsuzlygy boýunça şahadatnamanyň nusgasy;
  25. Gämä Halkara deňiz guramasy tarapyndan berlen identifikasion belgi hakyndaky maglumatlar;
  26. Gäminiň eýesiniň Türkmenistanyň Söwda deňiz gatnawynyň kodeksiniň 12-nji maddasynyň birinji bölegine laýyklykda gäminiň eýesine bildirilýän talaplaryna laýyk gelýändigini tassyklaýan resminama.
Kwalifikasiýon şahadatnamalary bermek
Wahta motorçysynyň kwalifikasion şahadatnamasyny almak üçin gerekli resminamalar:
  1. Türkmenistanda gami gatnawyna döwlet gozegçilik Administrasiýanyň başlygynyň adyna arzasy;
  2. Degişli hünär diplomynyň nusgasy;
  3. Zähmet depderçesiniň nusgasy (işleýänler üçin işgärler bölüminden tasyklanan bolmaly);
  4. Dalaşgäriň şahsyýetini tassyklaýan resminamalaryň nusgasy;
  5. STCW Konwensiýasynyň I/9 Kadasynyň talaplaryna laýyklykda berlen saglyk ýagdaýy boýunça gämilerde işlemek üçin ýaramlylygyny tassyklaýan resminamanyň nusgasy;
  6. Burçlary bolmadyk 3 x 4 ölçegli ýalpyldysyz kagyzda reňkli suraty – 2 sany;
  7. «Howpsuzlyk boýunça başlangyç taýýarlygy» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamanyň göçürmesi;
  8. «Gämi goragy» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamanyň göçürmesi.
Wahta deňizçisiniň kwalifikasion şahadatnamasyny almak üçin gerekli resminamalar:
  1. Türkmenistanda gami gatnawyna döwlet gozegçilik Administrasiýanyň başlygynyň adyna arzasy;
  2. Degişli hünär diplomynyň nusgasy;
  3. Zähmet depderçesiniň nusgasy (işleýänler üçin işgärler bölüminden tasyklanan bolmaly);
  4. Dalaşgäriň şahsyýetini tassyklaýan resminamalaryň nusgasy;
  5. STCW Konwensiýasynyň I/9 Kadasynyň talaplaryna laýyklykda berlen saglyk ýagdaýy boýunça gämilerde işlemek üçin ýaramlylygyny tassyklaýan resminamanyň nusgasy;
  6. Burçlary bolmadyk 3 x 4 ölçegli ýalpyldysyz kagyzda reňkli suraty – 2 sany;
  7. «Howpsuzlyk boýunça başlangyç taýýarlygy» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamanyň göçürmesi;
  8. «Gämi goragy» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamanyň göçürmesi.
Diplom bermek
Gämi mehaniginiň diplomyny almak üçin gerekli resminamala
  1. Türkmenistanda gami gatnawyna döwlet gozegçilik Administrasiýanyň başlygynyň adyna arzasy ýa-da dalaşgäriň iş berijisi bolup durýan, gämä eýelik edýän tarapyndan berlen haýyşnama;
  2. Ýüzüş hakynda kepilnama:
   – Wahta mehanigi-18 aý;
   – Ikinji  mehanik-18 aý;
   – Esasy hereketlendiriji desganyň kuwwaty 3000 kWt az bolan gämileriň ikinji mehanigi-12 aý;
   – Uly mehanik -18 aý.
  3. Dalaşgäriň şahsyýetini tassyklaýan resminamalaryň nusgasy;
  4. STCW Konwensiýasynyň I/9 Kadasynyň talaplaryna laýyklykda berlen saglyk ýagdaýy boýunça gämilerde işlemek üçin ýaramlylygyny tassyklaýan resminamanyň nusgasy;
  5. Burçlary bolmadyk 3 x 4 ölçegli ýalpyldysyz kagyzda reňkli suraty – 2 sany;
  6. Degişli hünär boýunça diplomyň nusgasy;
  7. Diplomyň nusgasy ýa-da kwalifikasion şahadatnamasynyň nusgasy (başlangyç diplom alnanda);
  8. «Howpsuzlyk boýunça başlangyç taýýarlygy» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;
  9. «Ýokary tizlikli nobatçy şlýupkalar bolmadyk, halas ediş şlýupkalar we sallar, nobatçy şlýupkalar boýunça hünärmen» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;
  10. «Giňeldilen maksatnama boýunça ýangyna garşy göreş» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;
  11. «Ilkinji medisina kömegini bermek» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;
  12. «Gämi goragy» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;
Gämi sürüjiniň diplomyny almak üçin gerekli resminamalar:
  1. Türkmenistanda gami gatnawyna döwlet gozegçilik Administrasiýanyň başlygynyň adyna arzasy ýa-da dalaşgäriň iş berijisi bolup durýan, gämä eýelik edýän tarapyndan berlen haýyşnama;
  2. Ýüzüş hakynda kepilnama:
   – Kapitanyň wahta kömekçisi -12aý;
   – Kapitanyň uly kömekçisi -18aý;
   – Kapitan-18aý.
  3. HGDAU operatorynyň diplomyň nusgasy;
  4. Zähmet depderçesiniň nusgasy (işleýänler üçin işgärler bölüminden tassyklanan bolmaly);
  5. Dalaşgäriň şahsyýetini tassyklaýan resminamalaryň nusgasy;
  6. STCW Konwensiýasynyň I/9 Kadasynyň talaplaryna laýyklykda berlen saglyk ýagdaýy boýunça gämilerde işlemek üçin ýaramlylygyny tassyklaýan resminamanyň nusgasy;
  7. Burçlary bolmadyk 3 x 4 ölçegli ýalpyldysyz kagyzda reňkli suraty – 2 sany;
  8. Degişli hünär boýunça diplomyň nusgasy;
  9. Diplomyň nusgasy ýa-da kwalifikasion şahadatnamasynyň nusgasy (başlangyç diplom alnanda);
  10. «Howpsuzlyk boýunça başlangyç taýýarlygy» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;
  11. «Ýokary tizlikli nobatçy şlýupkalar bolmadyk, halas ediş şlýupkalar we sallar, nobatçy şlýupkalar boýunça hünärmen» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;
  12. «Giňeldilen maksatnama boýunça ýangyna garşy göreş» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;
  13. «Ilkinji medisina kömegini bermek» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;
  14. «Radiolokasion stansiýalaryny ulanmak boýunça» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;
  15. «Radiolokasion gözegçiligi, kartada bellemek we awtomatiki radiolokasion kartada bellemegiň serişdelerini ulanmak» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;
  16. «Elektron kartografiki nawigasiýa maglumatlar ulgamynyň ulanylşy (EKNMU)» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;
  17. «Gämi goragy» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;
Diplomynyň hereket ediş möhletini uzaltmak
Gämi mehaniginiň diplomyň hereket ediş möhleti uzaltmak üçin gerekli resminamalar:

  Türkmenistanda gami gatnawyna döwlet gozegçilik Administrasiýanyň başlygynyň adyna arzasy ýa-da dalaşgäriň iş berijisi bolup durýan, gämä eýelik edýän tarapyndan berlen haýyşnama;Zähmet depderçesiniň nusgasy (işleýänler üçin işgärler bölüminden tassyklanan bolmaly)Dalaşgäriň şahsyýetini tassyklaýan resminamalaryň nusgasy;STCW Konwensiýasynyň I/9 Kadasynyň talaplaryna laýyklykda berlen saglyk ýagdaýy boýunça gämilerde işlemek üçin ýaramlylygyny tassyklaýan resminamanyň nusgasy;Burçlary bolmadyk 3 x 4 ölçegli ýalpyldysyz kagyzda reňkli suraty – 2 sany;Degişli hünär boýunça diplomyň nusgasy;Diplomyň nusgasy;«Howpsuzlyk boýunça başlangyç taýýarlygy» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;«Ýokary tizlikli nobatçy şlýupkalar bolmadyk, halas ediş şlýupkalar we sallar, nobatçy şlýupkalar boýunça hünärmen» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;«Giňeldilen maksatnama boýunça ýangyna garşy göreş» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;«Ilkinji medisina kömegini bermek» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;«Gämi goragy» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;

Gämi sürüjiniň diplomyň hereket ediş möhleti uzaltmak üçin gerekli resminamalar:
  1. Türkmenistanda gami gatnawyna döwlet gozegçilik Administrasiýanyň başlygynyň adyna arzasy ýa-da dalaşgäriň iş berijisi bolup durýan, gämä eýelik edýän tarapyndan berlen haýyşnama;
  2. HGDAU operatorynyň diplomyň nusgasy;
  3. Zähmet depderçesiniň nusgasy (işleýänler üçin işgärler bölüminden tassyklanan bolmaly);
  4. Dalaşgäriň şahsyýetini tassyklaýan resminamalaryň nusgasy;
  5. STCW Konwensiýasynyň I/9 Kadasynyň talaplaryna laýyklykda berlen saglyk ýagdaýy boýunça gämilerde işlemek üçin ýaramlylygyny tassyklaýan resminamanyň nusgasy;
  6. Burçlary bolmadyk 3 x 4 ölçegli ýalpyldysyz kagyzda reňkli suraty – 2 sany;
  7. Degişli hünär boýunça diplomyň nusgasy;
  8. Diplomyň nusgasy;
  9. «Howpsuzlyk boýunça başlangyç taýýarlygy» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;
  10. «Ýokary tizlikli nobatçy şlýupkalar bolmadyk, halas ediş şlýupkalar we sallar, nobatçy şlýupkalar boýunça hünärmen» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;
  11. «Giňeldilen maksatnama boýunça ýangyna garşy göreş» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;
  12. «Ilkinji medisina kömegini bermek» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;
  13. «Radiolokasion stansiýalaryny ulanmak boýunça» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;
  14. «Radiolokasion gözegçiligi, kartada bellemek we awtomatiki radiolokasion kartada bellemegiň serişdelerini ulanmak» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;
  15. «Elektron kartografiki nawigasiýa maglumatlar ulgamynyň ulanylşy (EKNMU)» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;
  16. «Gämi goragy» okuwyny tamamlanlygy hakynda tassyknamalaryň göçürmesi;
HGDAU operatorynyň diplomyny bermek we oňa tassyknama bermek
HGDAU operatorynyň diplomyny we onuň tassyknamasyny almak üçin gerekli resminamalar:
  1. Türkmenistanda gami gatnawyna dowlet gozegçilik Administrasiýanyň başlygynyň adyna arzasy ýa-da dalaşgäriň iş berijisi bolup durýan, gämä eýelik edýän tarapyndan berlen haýyşnama;
  2. Dalaşgäriň şahsyýetini tassyklaýyjy resminamalaryň nusgasy;
  3. STCW Konwensiýasynyň I/9 Kadasynyň talaplaryna laýyklykda berlen saglyk ýagdaýy boýunça gämilerde işlemek üçin ýaramlylygyny tassyklaýan resminamanyň nusgasy;
  4. Zähmet depderçesiniň nusgasy (işleýänler üçin işgärler bölüminden tassyklanan bolmaly);
  5. Degişli hünär diplomynyň nusgasy;
  6. Diplomyň nusgasy;
  7. HGDAU operatorlaryň taýýarlygyny geçenligi hakynda berlen şahadatnamasynyň nusgasy;
  8. Burçlary bolmadyk 3 x 4 ölçegli ýalpyldysyz kagyzda reňkli suraty – 2 sany.
Tankerlerde işletmek üçin tassyknama bermek
Tankerlerde işlemek üçin tassyknamasyny almak üçin gerekli resminamalar:
  1. Türkmenistanda gami gatnawyna dowlet gozegçilik Administrasiýanyň başlygynyň adyna arzasy ýa-da dalaşgäriň iş berijisi bolup durýan, gämä eýelik edýän tarapyndan berlen haýyşnama;
  2. Dalaşgäriň şahsyýetini tassyklaýan resminamalaryň nusgasy;
  3. STCW Konwensiýasynyň I/9 Kadasynyň talaplaryna laýyklykda berlen saglyk ýagdaýy boýunça gämilerde işlemek üçin ýaramlylygyny tassyklaýan resminamanyň nusgasy;
  4. Zähmet depderçesiniň nusgasy (işleýänler üçin işgärler bölüminden tassyklanan bolmaly);
  5. Tankerlerde işlemek üçin başlangyç taýýarlyk hakynda şahadatnamasynyň nusgasy;
  6. Diplomyň nusgasy;
  7. Burçlary bolmadyk 3 x 4 ölçegli ýalpyldysyz kagyzda reňkli suraty – 2 sany.
Türkmenistanyň deňizçisiniň şahsyýetnamasyny bermek
Türkmenistanyň deňizçisiniň şahsyýetnamasy almak üçin gerekli resminamalar:
  1. Şahsyýetnama almak (gaýtadan resmileşdirmek) hakynda arza;
  2. Arz edýaniň şahsyýetini tassyklaýyjy resminamalaryň we olaryň göçürmesi;
  3. Türkmenistandan çykyş we giriş üçin arz edýaniň resminamalary;
  4. Arza berijiniň iş berijisi bolup durýan gämä eýelik edýän tarapyndan şahsyýetnamany bermek hakynda haýyşnama.