Aýdym-sazly maslahat

2022-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli “Toýlar toýa ulaşsyn, Arkadagly Serdarymyz” ady bilen aýdym-sazly maslahat çäresi geçirildi.

Maslahatda  talyplar Watanymyzyň gysga döwrüň içinde gazanan beýik ösüşleri,Türkmenistan Watanymyzyň at-abraýy, garaşsyzlygyň türkmen halkyna beren bagty, hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parasatly syýasaty hakynda çykyş etdiler.

Talyplar hormatly Prezidentimizi, külli türkmen halkymyzy ýetip gelýän Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy bilen  tüýs ýürekden gutladylar. Şeýle hem   hormatly Prezidentimiziň ýaşlar barada edýän aladalary üçin özleriniň  talyp ýüreginden çykýan  çäksiz alkyşlaryny aýtdylar.

Soňra maslahatyň dowamynda talyplaryň  Watan, Garaşsyzlyk, Gahryman  Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyz hakda aýdylan aýdymlar bilen utgaşdy.