Bitaraplyga bagyşlanan ylmy-amaly maslahat

2022-nji ýylyň 2-nji dekabrynda “Beýik Ýüpek ýoly” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda  Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 27 ýyllyk toýuna bagyşlap ylymy-amaly maslahat geçirildi.

 Maslahata “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň we onuň garamagyndaky edara-kärhanalarynyň işgärleri, Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary, talyp ýaşlary gatnaşdylar.

 Mugallymlar, talyplar Türkmenistan Watanymyzyň Bitaraplygynyň dünýä ýüzündäki at-abraýyny wasp edýän “Bitaraplyk baky buýsanjymyz”, “Bitaraplyk bagtymyz”, “Gongratulations of Neutrality”, ”Dünýä Ykrarnamasy” ýaly temalar boýunça türkmen, iňlis dillerinde çykyş etdiler.

 Maslahatyň dowamynda maslahata gatnaşyjylar Watanymyzyň milli buýsanjy bolan Bitaraplyk toýy bilen türkmen halkymyzy, Gahryman Arkadagymyzy we Arkadagly Serdarymyzy tüýs ýürekden gutlap, alkyş sözleri aýtdylar.

Şeýle hemTürkmenbaşy şäheriniňUlkäni we taryhy öwreniş müzeýi, Türkmenbaşy şäher Merkezi kitaphanasy tarapyndan türkmeniň milliligiwe ruhy maddygymmatlyklary, Gahryman Arkadagymyzyň Bitaraplygymyzy wasp edýän ylymy kitaplary, gymmatly eserleri boýunça sergiler guraldy. Baý mazmuna beslenip geçirilenylymy-amaly maslahat hem-degurnalan sergiler çärä gatnaşyjylarda uly täsir galdyrdy.