Bitaraplyga bagyşlanan ylmy-amaly maslahat

2022-nji ýylyň 2-nji dekabrynda “Beýik Ýüpek ýoly” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda  Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 27 ýyllyk toýuna bagyşlap ylymy-amaly maslahat geçirildi.

 Maslahata “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň we onuň garamagyndaky edara-kärhanalarynyň işgärleri, Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary, talyp ýaşlary gatnaşdylar.

 Mugallymlar, talyplar Türkmenistan Watanymyzyň Bitaraplygynyň dünýä ýüzündäki at-abraýyny wasp edýän “Bitaraplyk baky buýsanjymyz”, “Bitaraplyk bagtymyz”, “Gongratulations of Neutrality”, ”Dünýä Ykrarnamasy” ýaly temalar boýunça türkmen, iňlis dillerinde çykyş etdiler.

 Maslahatyň dowamynda maslahata gatnaşyjylar Watanymyzyň milli buýsanjy bolan Bitaraplyk toýy bilen türkmen halkymyzy, Gahryman Arkadagymyzy we Arkadagly Serdarymyzy tüýs ýürekden gutlap, alkyş sözleri aýtdylar.

Şeýle hemTürkmenbaşy şäheriniňUlkäni we taryhy öwreniş müzeýi, Türkmenbaşy şäher Merkezi kitaphanasy tarapyndan türkmeniň milliligiwe ruhy maddygymmatlyklary, Gahryman Arkadagymyzyň Bitaraplygymyzy wasp edýän ylymy kitaplary, gymmatly eserleri boýunça sergiler guraldy. Baý mazmuna beslenip geçirilenylymy-amaly maslahat hem-degurnalan sergiler çärä gatnaşyjylarda uly täsir galdyrdy.

Habarlar
30 Noý 2023
«Astrakhan Porty» täze gämi gatnaw kompaniýany döretdi
29 Noý 2023
Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň «Deňizçi» futzal topary dördünji gezek ýurdumyzyň Naýbaşy ligasynyň ýeňijisi boldy
26 Noý 2023
Aşgabatda Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli halkara forum geçirildi
25 Noý 2023
"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Astrahan we Mahaçkala portlaryndan Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň üsti bilen däne önümlerini multimodal görnüşde daşamak üçin nyrhlary hödürleýär.
25 Noý 2023
"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Russiýanyň Astrahan we Mahaçkala portlaryndan Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen geçirilýän konteýner ýükleri üçin täzelenen nyrhnamalary hödürleýär
23 Noý 2023
Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň başlygy Londonda geçirilen maýa goýum forumynda çykyş etdi
21 Noý 2023
“Turkmendenizderyayollary” administrasiýasynyň hünärmenleri Aktau teswirnamasynyň çäginde “Hazar deňzi ALPHA / BRAVO” atly bäşinji türgenleşige gatnaşdylar
02 Noý 2023
Aşgabatda “Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy” 16-njy hyzmatdaşlyk Forumynyň çäklerinde “Ulag we logistika” atly 1-nji mejlisi geçirildi
01 Noý 2023
Translogistika Uzbekistan 2023
26 Okt 2023
“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Daşary ykdysady gatnaşyklar we logistika bölümi okuw seminaryny geçirdi