Demokratiýanyň dabaralanmagy

2023-nji ýylyň 11-nji  aprelinde  “Balkan”gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” paýdarlar jemgyýetiniň  mejlisler zalynda ýurdumyzyň Mejlisiniň deputat saýlawlarynyň üstünikli geçmegi mynasybetli duşuşyk çäresi geçirildi.

 Çärä jemgyýetçilk guramalarynyň wekilleri, agentliginiň we onuň garamagyndaky edara-kärhanalarynyň işgärleri, şeýle hem Türkmenistanyň Mejlisiniň “Awaza” okrugynyň deputaty gatnaşdylar.

Çykyş edenler Gahryman Arkadagymyz we Arkadagly Serdarymyz tarapyndan başy başlanan hem-de ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan iri möçberli ösüşlere beslenen özgertmeleriň oňyn ornuny we ýaşlaryň ukyp-başarnyklarynyň ýokarlanmagyna, jemgyýetiň hem-de döwletiň bähbitlerine, ýaşlaryň aň-paýhas, döredijilik, ruhy mümkinçiliklerini doly amala aşyryp bilmekleri üçin mümkinçilikleri giňeltmäge has oňaýly şertleri döredilendigini nygtadylar.

Çärede çykyş edenler Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna saýlanan “Deňiz söwda floty”ÝGPJ-niň tehniki bölüminiň baş hünärmeni E.Matdyýewe işinde uly üstünikler arzuw etdiler.