Aktau şäherinde Iş toparynyň ýygnagy we «Trans-Hazar halkara ulag geçelgesi» Halkara Guramasynyň Umumy ýygnagy geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda Umumy ýygnaga gatnaşyjylar TMTM ugry boýunça ýük daşamalarynyň artandygyny belläp, TMTM ugry boýunça konteýner otlylaryndan ýük daşamaklygy gurnamakda bilelikdäki hereketler we jogapkärçilik barada çäreler babatynda Ylalaşyga we Hazar deňziniň portlarynyň arasynda (Aktau – Baku (Alýat)) halkara demir-deňiz ýollaryndan fider gämileriniň gatnaşmagynda konteýner daşamalary gurnamak baradaky Ylalaşyga gol çekdiler.

Assosiasiýanyň agzalary hökmünde şu kompaniýalar kabul edildi: Alport (Azerbaýjan), BMF Port Burgas (Bolgariýa), Semurg Invest (Gazagystan), LTG Cargo (Litwa), Global DTC Pte.Ltd (Singapur) we Eastcomtrans LLP (Gazagystan) . Şeýlelikde, Assosiasiýanyň agzalary 25 sany kompaniýa çenli artyp, 11 sany ýurt tarapyndan çykyş edildi.

2023-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Aktau portunyň 60 ýyllygy mynasybetli geçirilen baýramçylygyň çäginde Aktau şäherinde Trans-Hazar halkara ulag geçelgesi sebitiniň ýagdaýy ösýän we üýtgeýän meselelerine bagyşlanan, «ТMTM 2023: инновации и развитие в эпоху цифровизации» atly işewürlik-forumy geçirildi.

 Forumyň çäklerinde çykyş edenler we foruma gatnaşyjylar TMTM ugry boýunça iri infrastruktura taslamalaryny, ulag we logistika bazarynyň yzygiderli üýtgeýän şertlerinde öz wagtynda çäreleri görmek üçin strategiki kararlary we innowasion çemeleşmeleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Habarlar
30 Noý 2023
«Astrakhan Porty» täze gämi gatnaw kompaniýany döretdi
29 Noý 2023
Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň «Deňizçi» futzal topary dördünji gezek ýurdumyzyň Naýbaşy ligasynyň ýeňijisi boldy
26 Noý 2023
Aşgabatda Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli halkara forum geçirildi
25 Noý 2023
"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Astrahan we Mahaçkala portlaryndan Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň üsti bilen däne önümlerini multimodal görnüşde daşamak üçin nyrhlary hödürleýär.
25 Noý 2023
"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Russiýanyň Astrahan we Mahaçkala portlaryndan Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen geçirilýän konteýner ýükleri üçin täzelenen nyrhnamalary hödürleýär
23 Noý 2023
Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň başlygy Londonda geçirilen maýa goýum forumynda çykyş etdi
21 Noý 2023
“Turkmendenizderyayollary” administrasiýasynyň hünärmenleri Aktau teswirnamasynyň çäginde “Hazar deňzi ALPHA / BRAVO” atly bäşinji türgenleşige gatnaşdylar
02 Noý 2023
Aşgabatda “Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy” 16-njy hyzmatdaşlyk Forumynyň çäklerinde “Ulag we logistika” atly 1-nji mejlisi geçirildi
01 Noý 2023
Translogistika Uzbekistan 2023
26 Okt 2023
“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Daşary ykdysady gatnaşyklar we logistika bölümi okuw seminaryny geçirdi