Türkmenistan Astrahanda geçiriljek halkara ulag forumyna gatnaşar

25-26-njy oktýabrda Astrahanda «Demigrazyk — Günorta» HUG — täze konsepsiýa» atly halkara forum geçiriler. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň Daşary aragatnaşyklar ministrligi habar berdi.

Bellenilişi ýaly, foruma 150-den gowrak kompaniýadan, şol sanda Türkmenistandan, Azerbaýjandan, Eýrandan, Gazagystandan, Russiýadan, Belarus Respublikasyndan, Özbegistandan, Hindistandan, Pakistandan, BAE-den we beýleki ýurtlardan wekiller gatnaşarlar. Gatnaşyjylar ulag-logistika pudagynda hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşarlar, şeýle-de «Demirgazyk — Günorta» HUG taslamasynyň durmuşa geçirilmegi bilen baglanyşykly amaly meseleler boýunça pikir alşarlar.

25-nji oktýabrda forumyň dört sessiýasy geçirilip, olaryň çäklerinde hünärmenler täze bazarlar, söwda dolanyşygy we üstaşyr geçelgeler boýunça tekliplere serederler, şeýle hem «Demirgazyk — Günorta» ulag geçelgesiniň täze konsepsiýasyny ara alyp maslahatlaşarlar. Mundan başga-da, kompaniýalaryň maýa goýum şertnamalaryna gol çekmeklerine garaşylýar.

26-njy oktýabrda gatnaşyjylar sebitdäki kärhanalar bilen tanyşarlar we Astrahanyň portlaryna we «Lotos» gämi gurluşyk zawodyna baryp görerler.

Ýeri gelende bellesek, bu halkara forum Astrahan oblastynyň Hökümeti, «RusIranExpo» kompaniýalar topary hem-de «Demirgazyk — Günorta» Hazar halkara integrasiýa kluby tarapyndan bilelikde guralýar.

Habarlar
30 Noý 2023
«Astrakhan Porty» täze gämi gatnaw kompaniýany döretdi
29 Noý 2023
Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň «Deňizçi» futzal topary dördünji gezek ýurdumyzyň Naýbaşy ligasynyň ýeňijisi boldy
26 Noý 2023
Aşgabatda Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli halkara forum geçirildi
25 Noý 2023
"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Astrahan we Mahaçkala portlaryndan Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň üsti bilen däne önümlerini multimodal görnüşde daşamak üçin nyrhlary hödürleýär.
25 Noý 2023
"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Russiýanyň Astrahan we Mahaçkala portlaryndan Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen geçirilýän konteýner ýükleri üçin täzelenen nyrhnamalary hödürleýär
23 Noý 2023
Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň başlygy Londonda geçirilen maýa goýum forumynda çykyş etdi
21 Noý 2023
“Turkmendenizderyayollary” administrasiýasynyň hünärmenleri Aktau teswirnamasynyň çäginde “Hazar deňzi ALPHA / BRAVO” atly bäşinji türgenleşige gatnaşdylar
02 Noý 2023
Aşgabatda “Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy” 16-njy hyzmatdaşlyk Forumynyň çäklerinde “Ulag we logistika” atly 1-nji mejlisi geçirildi
01 Noý 2023
Translogistika Uzbekistan 2023
26 Okt 2023
“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Daşary ykdysady gatnaşyklar we logistika bölümi okuw seminaryny geçirdi