«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Buhgalteriýa hasaba alyş we maliýe hasabaty bölümi okuw maslahatyny geçirdi.

2023-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda “Çarlak” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda «Türkmendeňizderýaýollary» agentligiň we onuň garamagyndaky edara-kärhanalaryň, paýdarlar jemgyýetleriň Buhgalteriýa hasaba alyş we maliýe hasabaty bölüm başlyklarynyň, hünärmenleriniň we Türkmenbaşy şäheriniň Maliýe we ykdysadyýet bölüminiň, Türkmenbaşy şäher salgyt bölüminiň hem-de Türkmenistanyň Döwlet Daşary ykdysady iş bankynyň Türkmenbaşy şäherindäki şahamçasynyň wekilleriniň  gatnaşmagynda amaly  okuw maslahaty geçirildi.

Okuw maslahatynyň dowamynda Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary esasynda ýurdumyzyň ykdysadyýetini, maliýe ulgamyny hemmetaraplaýyn kämilleşdirmek, buhgalterçilik hasaba alnyşynyň we auditiň milli ulgamyny halkara standartlaryna laýyk getirmek boýunça netijeli işler durmuşa geçirilýändigi barada belläp geçildi.

Okuw maslahaty esasan şu aşakdaky mowzuklary öz içine aldy:

-         Buhgalterçilik hasaba alnyşy ulgamy;

-         Döwlet býujetiniň durmuş-ykdysady mazmuny we orny;

-         Pul-karz gatnaşyklarynyň ösüşi;

-         Salgyt kanunçylygy.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň ykdysadyýetini has ýokary depginlerde ösdürmek maksady bilen, önümçilik kuwwatlyklaryndan netijeli peýdalanmak, sanly ulgamlary, ylmyň we tehnologiýalaryň iň soňky gazananlaryny giňden ornaşdyrmak, içerki bazar hem-de eksport üçin ýurdumyzda öndürilýän önümleriň mukdaryny artdyrmak ugrunda maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar we muňa aýratyn uly üns berilýär.

Döwrüň belentliklerini nazarlap, öňe barýan ata Watanymyzyň her bir güni bize ajaýyp pursatlary, taryhy wakalary bagyşlaýar. Il-gününiň agzybirligini, halkynyň abadanlygyny baş maksat edinýän Arkadag Prezidentimiziň baştutanlygynda «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgäniň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde, berkarar Watanymyz gülläp ösýär, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi barha ýokarlanýar, ykdysady taýdan kuwwatly döwlete öwrülýär.

Habarlar
30 Noý 2023
«Astrakhan Porty» täze gämi gatnaw kompaniýany döretdi
29 Noý 2023
Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň «Deňizçi» futzal topary dördünji gezek ýurdumyzyň Naýbaşy ligasynyň ýeňijisi boldy
26 Noý 2023
Aşgabatda Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli halkara forum geçirildi
25 Noý 2023
"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Astrahan we Mahaçkala portlaryndan Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň üsti bilen däne önümlerini multimodal görnüşde daşamak üçin nyrhlary hödürleýär.
25 Noý 2023
"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Russiýanyň Astrahan we Mahaçkala portlaryndan Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen geçirilýän konteýner ýükleri üçin täzelenen nyrhnamalary hödürleýär
23 Noý 2023
Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň başlygy Londonda geçirilen maýa goýum forumynda çykyş etdi
21 Noý 2023
“Turkmendenizderyayollary” administrasiýasynyň hünärmenleri Aktau teswirnamasynyň çäginde “Hazar deňzi ALPHA / BRAVO” atly bäşinji türgenleşige gatnaşdylar
02 Noý 2023
Aşgabatda “Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy” 16-njy hyzmatdaşlyk Forumynyň çäklerinde “Ulag we logistika” atly 1-nji mejlisi geçirildi
01 Noý 2023
Translogistika Uzbekistan 2023
26 Okt 2023
“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Daşary ykdysady gatnaşyklar we logistika bölümi okuw seminaryny geçirdi