Agentliginiň Sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy bölüminiň hünärmenleri Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyparyna okuw sapagyny geçirdi

2023-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy bölüminiň hünärmenleri tarapyndan Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň Maglumaty goramagyň tehnologiýasy we ony guramak hünäriniň talyplaryna “Innowasion tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy” atly mowzugynda okuw maslahaty geçirdi.

Okuw maslahatynyň dowamynda Milli ykdysadyýetimizi ösdürmekde, elektron senagatyny kämilleşdirmekde, maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň soňky gazananlaryna esaslanýan ösen ykdysadyýeti kemala getirmekde alnyp barylýan netijeli işleri barada Agentligiň hünärmenleri tarapyndan gürrüň berildi.

Häzirki wagtda Türkmenistanda jemgyýetimiziň geljegi bolan ýaşlara ähli taraplaýyn goldaw berilýär. Ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak, sanly maglumatlary peýdalanmagyň, öwrenmegiň hem-de saklamagyň başarnyklaryny ösdürmek, başlangyç elektron maglumat goruny döretmek we ony maglumatlar bilen yzygiderli baýlaşdyrmak, şeýle hem maglumat aragatnaşyk tehnologiýalaryndan giňden peýdalanmak barada aýdylylyp geçildi.

Şeýle geçirilýän çäreler hünärmenlerimize Türkmenistanda sanly ykdysadyýetiň durnukly ösüşini üpjün etmek, ähli pudaklary innowasion esasda ösdürmek, ýokary tehnologiýaly, bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýeti ösdürmäge şertleri döreder.