ÇÄKSIZ ÜSTAŞYR ÝÜK DAŞAMALARY: TÜRKMENBAŞY HALKARA DEŇIZ PORTY ULY ÝEŇILLIGI YGLAN EDÝÄR

Ýük daşaýjylar üçin ajaýyp habar!

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty uly mahabaty, ýagny ahli üstaşyr ýüklere 50 % ýeňilligi yglan edýär.

BU MÜMKINÇILIKDEN PEÝDALANYŇ:

Ýük daşamanyň çykdaýjylaryny azaldyň;

Üstaşyr ýükleriň möçberini artdyryň;

Türkmenbaşy Halkara deňiz portuny kompaniýaňyz üçin ygtybarly hyzmatdaş hökmünde saýlaň.

ÝEŇILLIGIŇ ŞERTLERI:

Bu ýeňillik, ýüküň gelip çykýan ýurduna ýa-da ugradyljak(barjak) ýerine garamazdan ähli ýük daşaýjylar üçin elýeterlidir.

Bu ýeňillik, ähli üstaşyr ýüklerine degişlidir, şol sanda konteýnerler, umumy we ürgün ýükler.

Ýeňillikden peýdalanmak üçin Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň resmi internet sahypasynda ýa-da merkezi edarasynda sargytnama dolduryp bilersiňiz.

MUGT BIZNES-LANÇ

Bu ýeňilligiň çäklerinde Türkmenbaşy Halkara deňiz porty we “Çarlak” restorany ähli sürüjileri mugt biznes-lanç bilen üpjün edýär.

Bu biznes-lançy almak üçin şu aşakdaky talaplar ýerine ýetirilmeli:

  1. Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň terminallaryna awtoulagda girmek ýeterlikdir;
  2. Portuň çäginde ýerleşýän “Çarlak” restoranynyň biznes-lanç paýlaýyş nokatlaryna baryp, portuň çägine gireniňizde size beriljek talony tabşyrylmalydyr;

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen ýük daşamalary amatly we ygtybarly amala aşyryň!

Täze üstaşyr ulag geçelgesiniň bir bölegi boluň!

Doly maglumaty almak üçin:

Biziň resmi internet sahypamyz giriň: port.com.tm

E-mail salgymyza ýüz tutuň: tisp.marketing@port.com.tm

tisp.marketingport@gmail.com

Bize jaň ediň: +993 243 4-91-82 +993 63 61 35 88