«BMW» kompaniýasy täze «M5» nusgasynyň käbir aýratynlyklaryny äşgär etdi

«BMW» kompaniýasy «M5» nusgasynyň täze nesline bagyşlanan şekillerini awtoulag muşdaklaryna ýetirdi. Bu gezekki suratda sedanyň gabarasynyň öňki bölegi aýdyň görünýär. Bu ýerde onuň yşyklaryny we radiator gözeneklerini görüp bilersiňiz. Şeýlelikde, sport awtoulagynyň synagynyň tamamlanýandygy we tanyşdyrylyşynyň ýakyn wagtda geçiriljekdigi mälim edildi.

«M5-iň» radiator gözenekleriniň  adaty 5 nusgadaky sedanlarda ulanylýan ozalky görnüşlerden tapawudy ýok. Şeýle hem hödürlenen maglumatlar sport awtoulagynyň silueti we öňdäki bamperiniň görnüşi barada belli bir netijä gelmäge mümkinçilik döredýär, sebäbi suratdaky «BMW M5» aňyrsy ýarym görünýän mata bilen örtülendir.

«Emkanyň» energiýa berilýän gibrid boljakdygyna we takmynan 70 kilometre çenli elektrik energiýasynda hereket edip biljekdigine resmi tassyklama bar. «BMW» kompaniýasy heniz bu barada jikme-jik maglumat bermedi, ýöne sedanda kuwwaty 700 at güýjünden hem geçjek 4,4 litrlik V8 hereketlendiriji esasynda «XM-den» köpugurly uýgunlaşdyryş gurnamasynyň bolmagyna garaşylýar.

«BMW M5-iň» haýsy synaglardan geçýändigi kesgitlenmedi. Konsern gaýtadan guraljak synaglaryň aprel aýynda geçiljekdigini yglan etdi. Birnäçe hepde öň kompaniýa adaty «bäşlik» alty silindrli dizel hereketlendirijisini öz içine alýan giňeldilen hereketlendiriş ulgamyny satyn aldy.