«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň täze sany okyjylara ýetirildi

Şöhratly ýylyň şanyna şan goşan taryhy wakalar Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ýanyndaky «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň täze sanynda öz beýanyny tapdy. Žurnalyň şu ýyldaky altynjy sany ýakynda elektron görnüşde okyjylar köpçüligine ýetirildi.

Türkmenistanyň Gahrymany, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gözel Şagulyýewanyň «Uzak ýaşa, Arkadag!» atly uly göwrümli şygry bilen açylýan žurnalyň ilkinji sahypalarynda Arkadag şäheriniň bir ýyllygy mynasybetli dabaralara we seslenmelere giň orun berilýär.

«Toý toýlanýar medeniýetiň şanyna» atly makala Medeniýet hepdeligine bagyşlanypdyr. Žurnalyň täze sanynda ýerleşdirilen raýat jemgyýetiniň ösüşinde Ýaşlar guramasynyň ornuna bagyşlanan makala hem diýseň täsirli çykypdyr.

«Ruhy päkligiň baýramy» atly makalada Gurban baýramy «Talyp ýüregi joşanda» atly çykyşda «Talyp joşguny ― 2024» atly döredijilik festiwaly hakynda gürrüň berilýär. Okyjylar şol sahypalardan ýaşlaryň arasynda yglan edilen ylmy işleriň bäsleşiginde ýeňiji bolan zehinli ýaşlaryň çykyşlaryny hem okap bilerler.

Bagtyýar döwrüň bagtyýar nesilleri baradaky söhbet «Bagt bagynyň bilbilleri» atly makalada beýan etdirilýär. Žurnalyň döredijilik topary çaga terbiýesine bagyşlanan makalalaryň tapgyryny dowam edip, şu sahypalarda «Çaga terbiýesinde mekdebiň we maşgalanyň sazlaşygy» atly täsirli makalany hem paýlaşypdyrlar.

«Sagdyn hem bagtyýar geljek üçin» atly makala iýun aýynda bellenilen Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanypdyr. Şol sahypalardan Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan makalalary hem okap bilersiňiz.

«Sanly dünýä: Ýaşlar. Ösüş. Geljek» atly makalany neşiriň şu sanyndaky iň täsirli çykyşlaryň biri hasaplap bolar. Çeper döredijilige bagyşlanan sahypalardan bolsa «Ýatlama» atly hekaýany, «Ýollar» atly oýlanmany, dünýä edebiýatynyň meşhur eserleriniň birinden edilen terjimäniň ýene bir bölegini hem-de ýurdumyzyň ýaş şahyrlarynyň birnäçesiniň täze döreden şygyrlaryny okap bilersiňiz.

Neşiriň täze sany «Magtymguly Pyragynyň watançylyk paýhaslary» atly makala, şeýle-de «Ýaş waspçy» bäsleşiginiň nobatdaky ýeňijisi baradaky gysga çykyş bilen tamamlanýar.