Halkara Zenanlar güni

2022-nji ýylyň 5-nji martynda “Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň mejlisler zalynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň we onuň garamagyndaky edara-kärhanalarynda zähmet çekýän gelin-gyzlara Halkara Zenanlar güni mynasybetli hormatly Prezidentimiziň pul sowgadynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi.

Dabaraly çärede gelin-gyzlarymyz ýurdumyzda zenan mertebesini belende götermekde özleri üçin döredip berýän giň mümkinçilikleri, ýeňillikleri üçin Arkadag Prezidentimize tüýs ýürekden alkyş aýtdylar.