2022-nji ýylyň 6-njy maýynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi tarapyndan “Beýik Ýüpek ýoly” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ömrümiň manysy” atly edebi-filosiki eseriniň tanyşdyryş dabarasy geçirildi.

Çärä “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň garamagyndaky ähli edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary, işgärleri, gatnaşdylar.

Dabarada çykyş edenler bu kitabyň berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyz üçin belent maksatlara ýetmegiň ýolunda ruhy daýanç we şamçyrag bolup hyzmat etjekdigi barada bellediler.

Şeýle hem çärä gatnaşyjylar Hormatly Prezidentimiziň janynyň  sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzuw etdiler.