Türkmenbaşy Halkara deňiz portyna «ECOPORTS» şahadatnamasyny almak boýunça duşuşyk

2022-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň we Türkmenbaşy Halkara deňiz portynyň wekilleri Türkmenbaşy Halkara deňiz portyna «ECOPORTS» şahadatnamasyny almak boýunça duşuşyga gatnaşdy.

Duşuşyk Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy (ÝHHG) bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde geçirildi.

Duşuşygyň barşynda ECO Durnukly Logistika Zynjyry Gaznasynyň (ECO SLC) başlygy prezentasiýa bilen çykyş etdi.

Çykyşyň başynda port barada umumy düşünje berilip, onuň ykdysadyýetde tutýanýan orny, jemgyýete we daşky gurşawa ýetirýän täsiri barada gürrüň berildi. Şeýle-de, porty dolandyrmakda gyzyklanma bildirýän taraplaryň (halkara guramalar, döwlet, ýük daşaýjylar, portyň ýolbaşçylary) bähbitleriniň birdigi bellenip, ol hem portlaryň arassa dolandyrylmagy, daşgy gurşawa ýetirýän täsirini azaltmakdan ybaratdygy nygtalyp geçildi.

ECO SLC kompaniýasy portlara şol maksatlara ýetmek üçin ýardam berýändigini we geçirilen işleriň netijesinde «ECOPORTS» şahadatnamasynyň gowşurylýandygy habar berildi.

Şeýle-de, «ECOPORTS» şahadatnamasyny almagyň tertibi we port tarapyndan ýerine ýetirilmeli işler düşündiridi.