Fransiýanyň «Bureau Veritas” klassifikasion jemgyýeti bilen hyzmatdaşlyk täze sepgitlere çykýar

Häzirki wagtda «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi bilen Fransiýa Respublikasynyň «Bureau Veritas Marine & Offshore sas» klassifikasion jemgyýetiniň arasynda (BV) baglaşylan «Türkmenistanda bellige alnan gämileri şahadatnamalaşdyrmak boýunça hyzmatlara ygtyýar bermek hakynda Ylalaşygyň» çäklerinde hyzmatdaşlyk dowam edilýär.

Ýaňy ýakynda BV-niň guramagynda «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň ýanyndaky Türkmenistanda gämi gatnawyna döwlet gözegçilik administrasiýanyň wekilleri Gazagystan Respublikasynyň Aktau şäherine iş saparyny amala aşyryp, «Ulanyşdaky gämileri barlamak» ugry boýunça okuw maslahatyna gatnaşdylar.

Okuw sapaklarynyň dowamynda Halkara deňiz guramasynyň kabul eden birnäçe konwensiýalarynyň üstünde durlup geçildi. Şeýle-de, gämileriň howpsuz ýüzüşiniň üpjün edilmegi we daşky gurşawyň hapalanmagynyň öňüniň almagynyň üpjün edilmegi babatynda esasy talaplaryň iş ýüzünde ulanyşynyň tertibi we düzgünleri barada dürli çäreler hem-de usulyýet amallary bilen tanyşdyryldy. Okuw sapaklaryny özleşdirmek hem-de tejribe geçmek maksady bilen, Gazagystan Respublikasynyň Bautina portunda gämilerde anyklama barlaglaryň geçirilişi bilen ýerinde tanyşdyryldy.

Geçirilen okuwlaryň netijesi boýunça Agentligiň hünärmenlerine «Ulanyşdaky gämileri barlamak» ugry boýunça degişli şahadatnamalar gowşuryldy.

Habarlar
30 Noý 2023
«Astrakhan Porty» täze gämi gatnaw kompaniýany döretdi
29 Noý 2023
Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň «Deňizçi» futzal topary dördünji gezek ýurdumyzyň Naýbaşy ligasynyň ýeňijisi boldy
26 Noý 2023
Aşgabatda Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli halkara forum geçirildi
25 Noý 2023
"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Astrahan we Mahaçkala portlaryndan Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň üsti bilen däne önümlerini multimodal görnüşde daşamak üçin nyrhlary hödürleýär.
25 Noý 2023
"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Russiýanyň Astrahan we Mahaçkala portlaryndan Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen geçirilýän konteýner ýükleri üçin täzelenen nyrhnamalary hödürleýär
23 Noý 2023
Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň başlygy Londonda geçirilen maýa goýum forumynda çykyş etdi
21 Noý 2023
“Turkmendenizderyayollary” administrasiýasynyň hünärmenleri Aktau teswirnamasynyň çäginde “Hazar deňzi ALPHA / BRAVO” atly bäşinji türgenleşige gatnaşdylar
02 Noý 2023
Aşgabatda “Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy” 16-njy hyzmatdaşlyk Forumynyň çäklerinde “Ulag we logistika” atly 1-nji mejlisi geçirildi
01 Noý 2023
Translogistika Uzbekistan 2023
26 Okt 2023
“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Daşary ykdysady gatnaşyklar we logistika bölümi okuw seminaryny geçirdi