“Ulag ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlygyň ähmiýeti” atly «tegelek stoly»

Ýurdumyzyň deňiz ulag ulgamynda ýetilen sepgitler, gaznylan üstünliklerine bagyşlanyp, 2023-nji ýylyň 17-nji fewralynda «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginde “Ulag ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlygyň ähmiýeti” atly «tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşlikde «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň we Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň hünärmenleri çykyş etdiler.

Söhbetdeşligiň dowamynda esasan soňky ýyllarda ýurdumyzda ulag ulgamynyň ösmegine, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna gönükdirilen özgerişlikler barada gürrüň edildi. Bular bilen baglylykda ýurdumyzyň deňiz ulaglary pudagynda alnyp barylýan halkara hyzmatdaşlyklar, bu ugurda dünýäniň abraýly halkara guramalary, Hazarýaka sebitiniň we alysdaky döwletler, halkara arenada abraýly ulag-logistika kompaniýalary bilen ýola goýlan hyzmatdaşlyklar, hem-de deňiz ulaglary babatda ýurdumyzyň goşulan halkara konwensiýalary, daşary ýurt taraplary bilen baglaşylan ylalaşyklar babatda gürrüňler edildi.

Hormatly Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň tagallalary netijesinde soňky ýyllarda ýurdumyzyň deňiz ulag ulgamynyň tehniki binýady birnäçe esse ýokarlanyp, bu ugurda ýurdumyzyň halkara abraýy belende göterildi. Milli deňiz söwda flotuny ösdürmeklige gönükdirilen çäreleriň netijesinde, gurdurylyp satyn alnan dürli görnüşli gämiler halkara ýük gatnawlaryny amala aşyrmak bilen, ulag-logistika ulgamyny ösdürmeklikde wajyp orun eýeleýärler.

Sebitde häzirkizaman tehnologiýalar bilen ornaşdyrylan täze Türkmenbaşy Halkara deňiz porty diňe bir ýurdumyzyň däl, eýsem sebitde logistikanyň halkasyny birikdirýän möhüm desga bolup hyzmat edýär. Şeýle hem täze portuň binýadynda gurlup işe girizilen “Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody ýurdumyzyň deňiz ulaglary boýunça agyr senagatynda täze sepgitlere ýoluň açylmagyna itergi berdi. Agentligiň garamagyndaky Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde bolsa deňiz ulag pudagynyň giň dünýägaraýyşly hünärmenleriniň ýetişdirilmeginde mynasyp goşandyny goşýar.