“Vitol Bahrain E.C.” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň täze basgançaklary

2023-nji ýylyň 10-njy martynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň wekilleri bilen Bahreýn Patyşalygynyň “Vitol Bahrain E.C.” kompaniýasynyň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

Geçirilen duşuşygyň dowamynda ýurdumyzyň halkara ýüzüşi amala aşyrýan gämilerinde, şol sanda nebit we nebit önümlerini daşaýan gämilerinde Halkara Klassifikasion Jemgyýetiniň talabyna laýyklykda yzygiderli abatlaýyş işleri geçirilýändigi beýan edilip, gämileri abatlamak we maýa goýum goýmak boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Şeýle hem, 2019-njy ýyldan häzirki güne çenli “Deňiz söwda floty” paýdarlar jemgyýeti bilen “Vitol Bahrain E.C.” kompaniýasynyň arasynda ysnyşykly hyzmatdaşlyk alnyp barlyp, milli flotumyzyň nebit we nebit önümlerini daşaýjy tankerleri bolan “Hazar”, “Alaja”, “Kenar” “Etrek”, “Jeýhun”, “Sumbar” gämileri arkaly kompaniýanyň çig nebit we nebit önümleri halkara ýüzüşlerde daşalýandygyny bellemek gerek. Alnyp barylýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk häzirki günde taraplaryň arasynda özara ynanyşmak we berkligi bilen häsiýete eýedir.

Duşuşygyň ahyrynda taraplar hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürilmeginiň we meýilleşdirilýän meseleleriň amala aşmagy üçin degişli işleriniň geçiriljekdigini belläp geçdiler.