Rus hyzmatdaşlary bilen deňiz ulaglary pudagynda hyzmatdaşlygy güýçlendirmek

2023-nji ýylyň 15-nji maýynda «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi bilen Russiýanyň deňiz gämi gatnaw registriniň arasyndaky söwda deňiz gatnawyna degişli halkara şertnamalaryň talaplaryna laýyklykda gämileri barlap görmek we resminamalary resmileşdirmek boýunça hyzmatlara ygtyýarlyklary bermek baradaky Ylalaşygyň çäklerinde Agentligiň  hünärmenleriniň hünär derejelerini ýokarlandyrmak üçin Sankt-Peterburg şäherinde okuwlara başlandy.

Täze bilimleri özleşdirmegiň geljegini göz öňünde tutup, bu okuw hünärmenleriň deňiz gatnawyndaky gözegçiligini we howpsuzlyk hünäriniň derejelerini ýokarlandyrmagyna ýardam edýär.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasy deňizde söwda gämi gatnawy, gämileri taslamalaşdyrmak we gurmak, deňiz ulaglarynyň hünärmenlerini taýýarlamak we tejribe alyşmak ugurlarynda ýakyndan hyzmatdaşlyk edýär.

Russiýanyň deňizde gämi gatnaw registri (Deňiz Registri) dünýäde abraýly öňdebaryjy klassifikasiýa jemgyýeti bolup, deňizde adam janynyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak, gämileriň gözegçilik howpsuzlygyny ýokarlandyrmak, deňizde we içerki suw ýollarynda harytlaryň howpsuz daşalmagy we daşky gurşawyň hapalanmagynyň öňüni almaga gönükdirilen çäreleri we standartlary işläp taýýarlamak boýunça işleri ýerine ýetirýär.

Mundan beýläk hem Agentlik bilen Deňiz Registinriň arasynda deňiz ulagy boýunça hünärmenleri taýýarlamak we kämilleşdirmek boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmek meýilleşdirilýär.