“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň garamagyndaky orta hünär okuw mekdeplerinde 2023-2024-nji okuw ýyly üçin dalaşgärleri kabul edişlik gyzgalaňly dowam edýär!

 “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde we Türkmenabat şäherindäki Derýaçylyk orta hünär okuw mekdebinde 2023-2024-nji okuw ýyly üçin talyplyga kabul edişlik dowam edýär. Okuwa kabul edişlik 2023-nji ýylyň 21-nji awgusta çenli amala aşyrylar. Ýaş raýatlarymyzy talyplyga dalaşgär bolmak üçin aşakdaky hünärler boýunça çagyrýarys:

Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň hünärleri:

1.     Gämi sürüjilik

2.     Gämi energetiki gurluşlarynyň ulanylşy

3.     Energiýa hojalygy we elektrik üpjünçiligi

4.     Gämi gurluşygy we abatlaýyş

5.     Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş

6.     Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit

7.     Jemgyýetçilik iýmitiniň önümleriniň tehnologiýasy

8.     Tehnologik prosessleriň we önümçilikleriň awtomatizasiýasy

9.     Logistikada operasion işi

10.   Maglumaty goramagyň tehnologiýasy we ony guramak

11.  Töwerekleýin gurşap alýan tebigaty, abadanlaşdyrmak.

Türkmenabat şäherindäki Derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň hünärleri:

1.     Gämi gurluşygy

2.     Energiýa hojalygy we elektrik üpjünçiligi (pudaklar boýunça)

3.     Jemgyýetçilik iýmitiniň önümleriniň tehnologiýasy

4.     Gidromeliorasiýa

5.     Maglumaty goramagyň tehnologiýasy we ony guramak

6.     Köp kanally telekommunikasiýa ulgamlary

7.     Iş kagyzlarynyň dolanyşygyny guramak we arhiw işi

8.     Kompýuter ulgamlarynda programmirlemek

9.     Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit

10.   Logistikada operasion işi

11.   Adatdan daşary ýagdaýlar dörände goramak

12.  Ykdysadyýet we sanly maglumat tehnologiýalary

13.  Senagat we raýat jaý gurluşygy.

Orta hünär okuw mekdeplerine Türkmenistanyň umumy orta bilimli raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça kabul edilýär.
Okuwyň möhleti hünärlere görä degişlilikde 2 ýyl ýa-da, 2,5 ýyl bolup, okuwlar tölegli esasda alnyp barlar.

Kabul edlýän resmi iş kagyzlarynyň sanawy: bellenen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza; bellenen nusgadaky sowalnama (anketa); umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy we göçürmesi; Türkmenistanyyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenen nusgadaky saglyk kepilnamasy; soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama; 3х4 möçberindäki 8 sany fotosurat; Işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi; Şahsy pasportynyň göçürmesi; Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny;  harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwä haty.

Habarlaşmak üçin belgiler:

Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi:

Tel: 4-75-15; 4-77-78; 4-77-79.

Email: dohom@sanly.tm

Türkmenabat şäherindäki Derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi:

Tel: +993(422)74452

Email: deryachylyk_14@sanly.tm