Deňizde gözleg we halas ediş okuwlary

«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň ýanyndaky Türkmenistanda gämi gatnawyna döwlet gözegçilik administrasiýasynyň deňiz port kapitan gullugynyň işgärleri, hyzmatdaşlygy we deňizde gözleg we halas ediş işleri wagtynda bilelikdäki alnyp barylýan işleri ýokarlandyrmak maksady bilen, Ýewropanyň deňiz howpsuzlygy gullugy (EMSA) tarapyndan gurnalan iki hepdelik onlaýn okuwyna gatnaşdy.

Bu okuwyň maksady, gatnaşyjylara deňiz gözleg we halas ediş işlerine gatnaşýan guramalarda utgaşdyryjy jogapkärçiligi ýerine ýetirmek üçin zerur gurallar bilen üpjün etmekden ybarat bolup durýar. Asyl maksat, deňiz gözleg we halas ediş operatorlaryna halkara gözleglerine laýyklykda deňiz gözleg we halas ediş işlerini utgaşdyrylan derejede geçirmek üçin zerur esasy bilimleri bermekden ybarat.

Bu onlaýn okuw – deňizde gözleg-halas ediş we halas ediş amallarynda Ýewropa we sebit derejesinde hem-de halkara derejesinde ykrar edilen adalgalary we ülňüleri ulanmak ukybyny ýokarlandyrmagy maksat edinýändigini bellemek gerek .

Okuw gutarandan soň, gatnaşyjylar deňizdäki gözleg-halas işlerine has netijeli gatnaşmaga taýýardyklaryny we tejribeliligini tassyklaýan degişli şahadatnamalary aldylar. Bu tejribe, ýurdumyz üçin deňiz howpsuzlygy we halas ediş amallaryndaky ornuny güýçlendirmegiň örän wajypdygyny görkezýär.