Deňizde gözleg we halas ediş okuwlary

«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň ýanyndaky Türkmenistanda gämi gatnawyna döwlet gözegçilik administrasiýasynyň deňiz port kapitan gullugynyň işgärleri, hyzmatdaşlygy we deňizde gözleg we halas ediş işleri wagtynda bilelikdäki alnyp barylýan işleri ýokarlandyrmak maksady bilen, Ýewropanyň deňiz howpsuzlygy gullugy (EMSA) tarapyndan gurnalan iki hepdelik onlaýn okuwyna gatnaşdy.

Bu okuwyň maksady, gatnaşyjylara deňiz gözleg we halas ediş işlerine gatnaşýan guramalarda utgaşdyryjy jogapkärçiligi ýerine ýetirmek üçin zerur gurallar bilen üpjün etmekden ybarat bolup durýar. Asyl maksat, deňiz gözleg we halas ediş operatorlaryna halkara gözleglerine laýyklykda deňiz gözleg we halas ediş işlerini utgaşdyrylan derejede geçirmek üçin zerur esasy bilimleri bermekden ybarat.

Bu onlaýn okuw – deňizde gözleg-halas ediş we halas ediş amallarynda Ýewropa we sebit derejesinde hem-de halkara derejesinde ykrar edilen adalgalary we ülňüleri ulanmak ukybyny ýokarlandyrmagy maksat edinýändigini bellemek gerek .

Okuw gutarandan soň, gatnaşyjylar deňizdäki gözleg-halas işlerine has netijeli gatnaşmaga taýýardyklaryny we tejribeliligini tassyklaýan degişli şahadatnamalary aldylar. Bu tejribe, ýurdumyz üçin deňiz howpsuzlygy we halas ediş amallaryndaky ornuny güýçlendirmegiň örän wajypdygyny görkezýär.

Habarlar
30 Noý 2023
«Astrakhan Porty» täze gämi gatnaw kompaniýany döretdi
29 Noý 2023
Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň «Deňizçi» futzal topary dördünji gezek ýurdumyzyň Naýbaşy ligasynyň ýeňijisi boldy
26 Noý 2023
Aşgabatda Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli halkara forum geçirildi
25 Noý 2023
"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Astrahan we Mahaçkala portlaryndan Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň üsti bilen däne önümlerini multimodal görnüşde daşamak üçin nyrhlary hödürleýär.
25 Noý 2023
"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Russiýanyň Astrahan we Mahaçkala portlaryndan Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen geçirilýän konteýner ýükleri üçin täzelenen nyrhnamalary hödürleýär
23 Noý 2023
Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň başlygy Londonda geçirilen maýa goýum forumynda çykyş etdi
21 Noý 2023
“Turkmendenizderyayollary” administrasiýasynyň hünärmenleri Aktau teswirnamasynyň çäginde “Hazar deňzi ALPHA / BRAVO” atly bäşinji türgenleşige gatnaşdylar
02 Noý 2023
Aşgabatda “Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy” 16-njy hyzmatdaşlyk Forumynyň çäklerinde “Ulag we logistika” atly 1-nji mejlisi geçirildi
01 Noý 2023
Translogistika Uzbekistan 2023
26 Okt 2023
“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Daşary ykdysady gatnaşyklar we logistika bölümi okuw seminaryny geçirdi