Konstansa deňiz portunyň wekilleri bilen duşuşyk

2022-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň wekilleri “Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi” açyk paýdarlar jemgyýetiniň wekilleri bilen bir hatarda  Rumyniýanyň Konstansa deňiz portunyň wekilleri bilen wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşyga gatnaşdy.

Duşuşyk Hazar deňzi – Gara deňiz aralygynda multimodal ulag gatnawlaryny amala aşyrmakda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen Konstansa deňiz portunyň arasynda hyzmatdaşlygy ýola goýmak bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlandy.

Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň we Konstansa deňiz portunyň mümkinçilikleri barada çykyş etdiler.

Şeýle-de, duşuşykda taraplar iki portuň arasynda gatnadyljak ýükleriň ugry, görnüşleri we möçberi barada hem pikir alyşdylar.

Duşuşygyň ahyrynda iki ýurdyň portlarynyň arasynda hyzmatdaşlyga giň mümkinçilikleriň bardygy bellenilip, wekilleriň arasynda yzygiderli duşuşyklaryň gurnalmagy ylalaşyldy.