Hytaý Halk Respublikasynyň CMEC kompaniýasy bilen duşuşyk

2022-nji ýylyň 15-nji ýanwarynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi bilen Hytaý Halk Respublikasynyň “China Machinery Engineering Corporation” (CMEC) kompaniýasynyň wekilleriniň arasynda duşuşyk geçirildi.

Duşuşykda taraplaryň arasynda gämi gurluşygy pudagynda hyzmatdaşlygyň mümkinçiligi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşygyň dowamynda Agentligiň wekili agentligiň alyp barýan işi we agentlik tarapyndan gurdurulmagy meýilleşdirilýän gämiler barada gysgaça gürrüň berdi.

CMEC kompaniýasynyň baş direktory öz gezeginde kompaniýa barada gysgaça gürrüň berdi. Kompaniýanyň beýleki pudaklar bilen bir hatarda gämi gurluşygy pudagynda baý tejribesiniň bardygy barada habar berildi.

Şeýle-de, duşuşugyň barşynda taraplar gämi gurluşygyny maliýeleşdirmek, hünärmenleri taýýarlamak we gämi gurluşyk enjamlaryny satyn almak boýunça hyzmatdaşlyk etmegiň