Hytaý Halk Respublikasynyň CMEC kompaniýasy bilen duşuşyk

2022-nji ýylyň 15-nji ýanwarynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi bilen Hytaý Halk Respublikasynyň “China Machinery Engineering Corporation” (CMEC) kompaniýasynyň wekilleriniň arasynda duşuşyk geçirildi.

Duşuşykda taraplaryň arasynda gämi gurluşygy pudagynda hyzmatdaşlygyň mümkinçiligi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşygyň dowamynda Agentligiň wekili agentligiň alyp barýan işi we agentlik tarapyndan gurdurulmagy meýilleşdirilýän gämiler barada gysgaça gürrüň berdi.

CMEC kompaniýasynyň baş direktory öz gezeginde kompaniýa barada gysgaça gürrüň berdi. Kompaniýanyň beýleki pudaklar bilen bir hatarda gämi gurluşygy pudagynda baý tejribesiniň bardygy barada habar berildi.

Şeýle-de, duşuşugyň barşynda taraplar gämi gurluşygyny maliýeleşdirmek, hünärmenleri taýýarlamak we gämi gurluşyk enjamlaryny satyn almak boýunça hyzmatdaşlyk etmegiň

Habarlar
30 Noý 2023
«Astrakhan Porty» täze gämi gatnaw kompaniýany döretdi
29 Noý 2023
Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň «Deňizçi» futzal topary dördünji gezek ýurdumyzyň Naýbaşy ligasynyň ýeňijisi boldy
26 Noý 2023
Aşgabatda Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli halkara forum geçirildi
25 Noý 2023
"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Astrahan we Mahaçkala portlaryndan Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň üsti bilen däne önümlerini multimodal görnüşde daşamak üçin nyrhlary hödürleýär.
25 Noý 2023
"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Russiýanyň Astrahan we Mahaçkala portlaryndan Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen geçirilýän konteýner ýükleri üçin täzelenen nyrhnamalary hödürleýär
23 Noý 2023
Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň başlygy Londonda geçirilen maýa goýum forumynda çykyş etdi
21 Noý 2023
“Turkmendenizderyayollary” administrasiýasynyň hünärmenleri Aktau teswirnamasynyň çäginde “Hazar deňzi ALPHA / BRAVO” atly bäşinji türgenleşige gatnaşdylar
02 Noý 2023
Aşgabatda “Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy” 16-njy hyzmatdaşlyk Forumynyň çäklerinde “Ulag we logistika” atly 1-nji mejlisi geçirildi
01 Noý 2023
Translogistika Uzbekistan 2023
26 Okt 2023
“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Daşary ykdysady gatnaşyklar we logistika bölümi okuw seminaryny geçirdi