Türkmen-Latwiýa Ulag boýunça iş toparynyň üçünji mejlisiniň netijeleri

2023-nji ýylyň 16-njy iýunynda Türkmen-Latwiýa Ulag boýunça iş toparynyň üçünji mejlisi geçirildi. Mejlisiň netijeleri boýunça 2023-nji ýylyň 12-nji iýunynda Merkezi Aziýa bilen Latwiýa Respublikasynyň arasynda ulag we logistika ulgamynda hyzmatdaşlyk barada Beýannama gol çekildi.

Gepleşikleriň dowamynda durnukly söwdany, ykdysady ösüşi hem-de abadançylygy ösdürmek üçin binýat hökmünde Ýewropanyň we Aziýanyň arasynda halkara söwdasyny we arabaglanyşygy üpjün etmekde ulagyň we logistikanyň möhüm orny nygtaldy. Şeýle hem, taraplar Merkezi Aziýanyň we Ýewropa Bileleşiginiň arasynda intermodal we multimodal serhetüsti hem-de üstaşyr ulag hyzmatlaryny goldamak, şeýle hem Baltika deňziniň multimodal geçelgesiniň üsti bilen Merkezi Aziýa ýurtlary üçin Ýewropa Bileleşigine ýükleri ibermegiň halklaryny pugtalandyrmak we giňeltmek üçin dürli gündelik hem-de ýüze çykýan meseleleri göz öňünde tutmagy ylalaşdylar.

Gepleşikleriň çäklerinde ulag we logistika ulgamynda hyzmatdaşlygyň möhüm ikitaraplaýyn guraly hökmünde ulag boýunça ikitaraplaýyn iş toparynyň orny ykrar edildi.