Awazada dynç alýanlar üçin Hazar deňzinde gezelenç etmek üçin täze gatnawlar açyldy

Türkmenistanyň Deňiz söwda floty Hazar deňziniň kenarynda gämili gezelenç gatnawynyň açylandygyny habar berdi.

Deňizde gämili gezelenç – bu açyk deňizde wagtyňy gowy geçirmek üçin ajaýyp mümkinçilik. Gämili gezelenç ugry deňiz menzilinden başlanyp, ajaýyp dynç alyş merkezi bolan “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň deňiz kenary çenli dowam edýär. “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy özüniň ajaýyp kenarýakasy, maýyl ediji howasy we deňiz gözelligi bilen tapawutlanýar. Gämili deňiz gezelenjiniň dowamynda syýahatçylar deňiz gözelligini, Awazanyň täsin görnüşini synlap, lezzet alyp bilerler. Awazanyň kenary boýunça gämili deňiz gezelenjiniň dowamlylygy 3 sagat dowam edip, bilediň bahasy 45 manada deňdir.

Mundan başga-da gämiler, Türkmenbaşy – Gyzylsuw – Türkmenbaşy ugry boýunça yzygiderli deňiz gatnawyny amala aşyrylýar. Gyzylsuw – bu Türkmenistanyň Hazar deňizindäki ilatly ýeketäk adasysydyr. Bu ugur boýunça gämili gatnawyň bahasy bir tarapa 20 manatdan ybaratdyr.

“Türkmenbaşy-Awaza”, “Türkmenbaşy-Gyzylsuw” gatnawlary üçin petekleri deňiz söwda flotunyň resmi internet sahypasynda onlaýn görnüşinde alyp bilersiňiz: https://mmf.com.tm.

“Çarlak” ýokary tizlikli ýolagçy gämisi, 2013-nji ýylda  Türkiýäniň hünärmenleriniň kömegi bilen guruldy. Gämi häzirki zaman enjamlar bilen ornaşdyrylandyr, şol sanda, bu ýerde ýolagçylar diňe bir rahat syýahatdan lezzet alman, eýsem tejribelerini lezzetli içgiler we naharlar bilen hem dolduryp bilerler ýaly kafe ornaşdyrylandyr. Ýolagçylar syýahaty açyk howada ýa-da gäminiň  içinde amatly şertlerde lezzet almaklary üçin, gämide açyk we ýapyk bölümiň arasynda saýlamaklyk teklip edilýär. Gäminiň kuwwaty 350 ýolagçy.

Has giňişleýin maglumat üçin aşakdaky salgylar bilen habarlaşyp bilersiňiz:

Türkmenbaşy şäheriniň deňiz menzili:+993 243 51107, +993 65160906 (marinestation@mmf.com.tm)