«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginde «Damen Shipyards Gorinchem B.V.» kompaniýanyň wekilleriniň we Agentligiň ýolbaşçylarynyň arasynda duşuşyk geçirildi

2023-nji ýylyň 13-nji oktýabrynda «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginde «Damen Shipyards Gorinchem B.V.» kompaniýanyň wekilleriniň we Agentligiň ýolbaşçylarynyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda «Damen Shipyards Gorinchem B.V.» kompaniýasynyň wekilleri kompaniýanyň alyp barýan işi we bäş materikda ýerleşýän 35 sany gämi gurlyşyk zawodynda gurulýan gämileri barada jikme-jik gürrüň berdiler. Kompaniýa tanker, losman, deňziň düýbüni çuňaldyjy, tirkeg, uly göwrümli gämileri we ýokary derejeli ýahtalar ýaly dürli görnüşli gämileriniň gurluşyklaryny ýerine ýetirýändikleri we belli bir taslamanyň esasynda gurýandygyny belläp geçdiler.

Türkmen tarapy, «Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynda deňziň düýbüni çuňaldyjy gämileri gurmak babatda hyzmatdaşlygyň mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar. Kompaniýanyň wekilleri gämini zawodyň özünde gurup, gurluşyk üçin zerur bolan materiallary we enjamlary zawodyň we ýerli çeşmelerden peýdalanan ýagdaýynda, taýýar gämini import etmekden ykdysady taýdan amatly boljakdygyny belläp geçdiler. Gepleşikleriň dowamynda, türkmen tarapy täjirçilik teklibini we deňziň düýbüni çuňaldyjy gämilerini gurmak üçin zerur bolan enjamlar barada maglumatlary soradylar.

Mundan başga-da, Lebap welaýatynda ýerleşýän “Derýaýollary” paýdarlar jemgyýetiniň gämi gurluşyk zawodyny gelejekde döwrebaplaşdyrmak meselelerine seredilýändigi bellendi. Bu bolsa, Türkmenistanda gämi gurluşyk infrastrukturasyny berkitmek we gämi gurluşyk pudagyny ösdürmek üçin täze mümkinçilikleri açýar.

Habarlar
30 Noý 2023
«Astrakhan Porty» täze gämi gatnaw kompaniýany döretdi
29 Noý 2023
Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň «Deňizçi» futzal topary dördünji gezek ýurdumyzyň Naýbaşy ligasynyň ýeňijisi boldy
26 Noý 2023
Aşgabatda Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli halkara forum geçirildi
25 Noý 2023
"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Astrahan we Mahaçkala portlaryndan Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň üsti bilen däne önümlerini multimodal görnüşde daşamak üçin nyrhlary hödürleýär.
25 Noý 2023
"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Russiýanyň Astrahan we Mahaçkala portlaryndan Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen geçirilýän konteýner ýükleri üçin täzelenen nyrhnamalary hödürleýär
23 Noý 2023
Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň başlygy Londonda geçirilen maýa goýum forumynda çykyş etdi
21 Noý 2023
“Turkmendenizderyayollary” administrasiýasynyň hünärmenleri Aktau teswirnamasynyň çäginde “Hazar deňzi ALPHA / BRAVO” atly bäşinji türgenleşige gatnaşdylar
02 Noý 2023
Aşgabatda “Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy” 16-njy hyzmatdaşlyk Forumynyň çäklerinde “Ulag we logistika” atly 1-nji mejlisi geçirildi
01 Noý 2023
Translogistika Uzbekistan 2023
26 Okt 2023
“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Daşary ykdysady gatnaşyklar we logistika bölümi okuw seminaryny geçirdi