“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň wekilleri Hindistan Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdylar

2023-nji ýylyň 16-20-nji oktýabry aralygynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň wekilleri deňiz pudagynda uly göwrümli çärä - “Global Maritime India Summit 2023” gatnaşmak üçin Hindistan Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdylar. Bu iň uly deňiz çäresi bolup, Hindistanyň Portlar, Gämi we suw ýollary ministrligi tarapyndan gurnaldy.

Sammitde geljegiň portlary barada sessiýalar we gürrüňler bilen deňiz pudagynyň möhüm ugurlaryna üns berildi: dekarbonizasiýa, kabotaž deňiz gatnawy we içerki suw ulaglary, gämi gurluşygy, abatlamak we utilizirlemek, maliýe, ätiýaçlandyryş we arbitraž, deňiz klasterleri, innowasiýa we tehnologiýa, deňiz howpsuzlygy we deňiz syýahatçylygy we ş.m.

Sammitiň dowamynda deňiz pudagynyň any meseleleri ara alnyp maslahatlaşylan köp sanly mejlisler we tegelek stol geçirildi. Duşuşyklaryň dowamynda Özbegistan Respublikasynyň wekilleriniň türkmen tarapy bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ýola goýmaga gyzyklanma bildirendiklerini hem bellemek bolýar. Iki ýurduň arasynda ýük daşamalaryny artmak, Türkmenbaşy halkara deňiz portundan peýdalanmagyň mümkinçilikleri, şeýle hem gämi gurluşygy we gämi abatlamak meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Mundan başga-da, “Derýaýollary” paýdarlar jemgyýetiniň, Amyderýanyň Amu-Buhara kanalynda ýerleşýän Özbegistan Respublikasyna degişli läbik-soryjy desgalaryny, buksirleri we beýleki ýüzýän enjamlary düýpli we ýeňil abatlaýyş işlerini ýerine ýetirmek üçin ähli mümkinçilikleriniň bardygy belledi. Amu Derýa derýasy.

Şeýle hem, halkara konferensiýanyň çäginde “Çabahar portunyň Demirgazyk-Günorta halkara ulag geçelgesi: Merkezi Aziýa giriş derwezesi” atly tegelek stol geçirildi. Duşuşygyň barşynda Çabahar portunyň häzirki ýagdaýy, portda bar bolan artykmaçlyklar, sebit aragatnaşygyny giňeltmekde we Halkara Demirgazyk-Günorta ulag koridoryna goşulmakda Çabaharyň roly, erkin zolakdaky geljegi we mümkinçilikleri, desgalary we infrastrukturasy, üstaşyr mümkinçilikleri, Demirgazyk-Günorta halkara ulag koridoryna baglanyşygy, Demirgazyk-Günorta halkara ulag koridorynyň we Şahid Beheşti portunyň mümkinçiligi ara alnyp maslahatlaşyldy . Agentligiň wekilleri bu tegelek stoluň dowamynda Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň mümkinçilikleri we hyzmatlary, şeýle hem Demirgazyk-Günorta halkara ulag koridorynyň ugrunda haryt dolanşygynda, Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň üstaşyr mümkinçilikleriniň möhüm ähmiýete eýe bolandyklary barada söhbet etdiler.

Netijede, Türkmenistan bilen Hindistanyň arasynda deňiz ulaglary pudagyndaky hyzmatdaşlygyň strategiki gatnaşyklarynyň esasy elementine öwrülýändigini bellemek möhümdir. Iki ýurt hem öz portlarynyň we deňiz infrastrukturasynyň ösmegine uly ähmiýet berýär we bu olaryň arasyndaky üstaşyr we söwda gatnaşyklarynyň ösmegine goşant goşýar.

Habarlar
30 Noý 2023
«Astrakhan Porty» täze gämi gatnaw kompaniýany döretdi
29 Noý 2023
Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň «Deňizçi» futzal topary dördünji gezek ýurdumyzyň Naýbaşy ligasynyň ýeňijisi boldy
26 Noý 2023
Aşgabatda Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli halkara forum geçirildi
25 Noý 2023
"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Astrahan we Mahaçkala portlaryndan Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň üsti bilen däne önümlerini multimodal görnüşde daşamak üçin nyrhlary hödürleýär.
25 Noý 2023
"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Russiýanyň Astrahan we Mahaçkala portlaryndan Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen geçirilýän konteýner ýükleri üçin täzelenen nyrhnamalary hödürleýär
23 Noý 2023
Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň başlygy Londonda geçirilen maýa goýum forumynda çykyş etdi
21 Noý 2023
“Turkmendenizderyayollary” administrasiýasynyň hünärmenleri Aktau teswirnamasynyň çäginde “Hazar deňzi ALPHA / BRAVO” atly bäşinji türgenleşige gatnaşdylar
02 Noý 2023
Aşgabatda “Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy” 16-njy hyzmatdaşlyk Forumynyň çäklerinde “Ulag we logistika” atly 1-nji mejlisi geçirildi
01 Noý 2023
Translogistika Uzbekistan 2023
26 Okt 2023
“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Daşary ykdysady gatnaşyklar we logistika bölümi okuw seminaryny geçirdi