2023-nji ýylyň 19-20-nji ýanwarynda Söwda-senagat edarasynda türkmen-rus işewürleriniň maslahaty geçirildi

2023-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda Asgabat şäherinde Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy jenap Mihail Mişustiniň baştutanlygynda 200-den gowrak wekilleriň, şol sanda Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň ýurdumyza sapary amala aşyryldy.

Saparyň çäklerinde 19-20-nji ýanwarda Türkmenistanyň  söwda-senagat edarasynda türkmen-rus işewürleriniň maslahaty geçirildi. Bu işewürler maslahatyna dürli pudaklaryň wekilleri gatnaşyp, özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek we giňeltmek babatda meseleler boýunça gepleşikler geçirildi. Işewür maslahatynyň dowamynda ulag babatda hyzmatdaşlyk etmek boýunça tegelek stol geçirilip, onuň dowamynda deňiz ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ýola goýmak boýunça hem meseleriň üstünde durlup geçildi hem-de Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üstaşyr mümkinçilikleri, “Demirgazyk-Günorta” halkara ulag geçelgesinde portuň eýeleýän orny barada çykyşlar edildi.

Şeýle-de, işewür maslahatynyň barşynda rus tarapynyň işewür taraplary bilen ikitaraplaýyn duşuşyklar hem geçirilip, deňiz ulag ulgamynda özara bähbirli hyzmatdaşlygy ýola goýmak we ösdürmek boýunça meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.