«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň hünärmenleri «Türkmenistanyň maliýe we bank ulgamy» atly okuw maslahatyny geçirdiler

Talyplaryň bilim derejesini artdyrmakda okuw maslahatlaryň geçirilmegi möhüm orny eýeleýär. Bu babatda, «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň hünärmenleri Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçiik orta hünär okuw mekdebiniň talyplaryna Türkmenistanyň maliýe we bank ulgamyna bagyşlanan okuw mslahaty gurnaldy.

Okuw maslahatynyň dowamynda talyplara ýurdumyzyň maliýe we bank ulgamynyň ýörelgelerini has çuňňur öwrenmäge mümkinçilik döredi. Bu geçirilen okuw maslahatynyň esasynda, banklaryň işleýşi, maliýe akymlarynyň dolandyrylyşy we maliýe guramalarynyň durnuklylygyny üpjün etmegiň ähmiýeti barada tälimler berildi.

«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň hünärmenleri talyplara maliýe syýasatynyň we Türkmenistanyň bank pudagy barada möhüm maglumatlary berdiler. Olar Maliýe amallaryny kadalaşdyrmak, müşderileriň bähbitlerini goramak we maliýe ulgamynyň durnuklylygyny saklamak bilen baglanyşykly möhüm meseleleri gözden geçirdiler.

Şeýle hem, bu okuw maslahatynyň dowamynda talyplar bilen  hünärmenleriň arasynda pikir we sorag-jogap alyşdylar. Talyplaryň bilim derejesiniň ösmegine goşant goşýan maliýe we bank işi bilen baglanyşykly möhüm mowzuklary ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilikleri boldy.

Geçirilýän okuw maslahatlar talyplaryň öz ugurlaryny özleşdirmek üçin amaly bilim almaga we ýurdumyzyň ykdysady ulgamyna has oňyn düşünmäge mümkinçilik berýär. Bu alnyp barylýan işler gelejekki hünärmenlere maliýe ulgamyny özleşdirmäge we Türkmenistanyň ykdysady ösüşine goşant goşmaga kömek edýär.