Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik orta hünär okuw mekdebi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň alyp barýan parasaty syýasatynyň netijesinde, häzirki wagtda ýurdymyzda Deňiz we derýa ulaglary pudagyna uly üns berilýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2014-nji ýylyň 21-nji iýunyndaky 13718 belgili “Ýurdumyzda orta hünär okuw mekdeplerini döretmek hakynda” karary esasynda “Türkmendeňizderýaýollary” Agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi döredildi.

Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi deňiz ugruna we beýleki halk hojalyk pudaklaryna degişli dürli ugurlar boýunça hünärmenleri taýýarlaýar:

 1. Deňizde gämi sürmeklik
 2. Gämileriň energetik desgalarynyň ulanylyşy
 3. Elektrik üpjünçiligi
 4. Gämileriň abatlanylyşy
 5. Ykdysadyýet we dolandyryş
 6. Buhgalter hasaby we maliýeleşdiriş
 7. Azyk önümleriniň tehnologiýasy
 8. Tehnologiki maşynlar we enjamlar
 9. Deňizde ýük daşamaklygyň gurnalyşy we logistikasy
 10. Myhmanhana hyzmatlary we syýahatçylyk
 11. Töwerekdäki gurşawy goramak we tebigy baýlyklary tygşytly peýdalanmak

Okuw mekdebinde internet ulgamyna birikdirilen dünýä ülňelerine gabat gelýän kompýuter tehnologiýalary, multimediýa enjamlary, görkezme esbaplar bilen üpjün edilen okuw otaglary bar. Okuw mekdebinde ýörite okuw-maksatnamalary boýunça umumy, amaly, tejribe sapaklary okadylýar. Türkmenbaşy halkara Deňiz porty talyplaryň alan nazary bilimlerini, tejribelikde öwrenmäge uly mümkinçilik döredilýär. Ýörite ugurlar boýunça talyplar toparyna Deňiz portuna okuw-tejribe sapaklary gurnalýar.

Şeýle hem okuwyň çäginde ähli talaplara laýyk gelýän umumy ýaşaýyş jaýy, naharhana, futbol – woleýbol meýdançalary we türgenleşik otagy ýerleşýär.

Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň resmi web sahypasy