“Derýaýollary” önümçilik birleşigi

1923-nji ýylda Türkmenabatda (öňki Çärjewde) Orta Aziýa Parahodçylygy döredilen. Parahodçylygyň gämileri suw ýoly arkaly Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň we Gazagystanyň 10 welaýatynyň arasynda 1,5–2,0 müň. km aralygynda halk hojalyk ýüklerini gatnadan. 1992-nji ýylda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Türkmenderýa Parahodçylygy döredilýär, soňra 1998-nji ýylda “Türkmenderýaýollary” müdirligi diýip ady üýtgedilýär. 2003-nji ýylda “Türkmendeňizderýaýollary” müdirliginiň tabynlygynda “Derýaýollary” önümçilik birleşigi diýip atlandyryldy. Häzirki wagtda ol Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň “Derýaýollary” önümçilik birleşigi diýlip atlandyrylýar.

“Derýaýollary” önümçilik birleşiginiň esasy wezipeleri Amyderýada derýa ulaglary bilen ýükleri daşamak, adam gatnamak, derýa duralgalarynda ýükleri ýüklemek-düşürmek, derýa ulaglaryny gurmak, abatlamak-bejermek, gurluşyk- gurnaýyş işlerini ýerine ýetirmek, gurluşyk materiallary bolan bişen kerpiji öndürmek, derýada derýa gämileri flotunyň forwatorynda çuňaldyş we gyrmançadan arassalaýyş işlerini geçirmek, bu geçirilen işleriň netijesinde üýşürilen derýa çägesini isleg bildirýän edara-kärhanalara ýerlemek we beýleki işlerden ybarat bolup durýar.

“Derýaýollary“ önümçilik birleşiginiň 100 ýyllyk taryhly Gämi abatlaýyş we gämi gurlyşyk önümçilik bölüminde işine ezber hünärmenler tarapyndan Türkmenistanyň içerki suw ýollarynda hyzmat edýän gämilerde, läbiksoryjylarda we beýleki derýa ulaglarynda düýpli abatlaýyş we bejeriş işleri alnyp barylýar.

Türkmenistanyň çäklerinde häzirki wagtda ýerine ýetirilýän gurluşyk-gurnaýyş işlerinde ulanylýan gurluşyk materiallary bolan bişen kerpiji öndürmek we uly islegden peýdalanylýan derýa çägesini ýerlemek hem-de Lebap welaýatynyň çäklerinde gurluşyk-gurnaýyş işlerini alyp barmak “Derýaýollary“önümçilik birleşiginiň goşmaça girdeýjileri bolup durýar.

“Derýaýollary” önümçilik birleşiginiň resmi web sahypasy