Çarlak myhmanhanasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2004-nji ýylyň 02-nji awgustynda gol çeken 6811 belgili kararyna laýyklykda, Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Bahry-Hazar köçesiniň ugrunda 2,5 ga meýdanda, 12 (on iki) gatdan ybarat bolan myhmanhanasynyň gurluşygyna başlanylyp, desganyň gurluşygy tamamlanyp, 2009-njy ýylyň 16-njy iýunynda “Çarlak” myhmanhanasy dabaraly ýagdaýda açyldy we halka hyzmata başlady.

5 ýyldyzly “Çarlak” myhmanhanasy 140 orunlyk, 80 (segsen) otagdan ybarat bolup, 20 sanysy 1 adamlyk otaglar, 40 sany 2 adamlyk otaglar, 20 sany hem lýuks otaglarydyr.

Myhmanhananyň ähli otaglarynda telewizorlar, Wi-fi hyzmaty, saç guratma enjamy, gyşky-tomusky howa sazlaýjy we telefon bilen doly üpjün edilendir.

Myhmanhanada ýygnaklar we iş maslahatlary geçirmek üçin 90 orunlyk mejlisler (konferens) zaly bar.

Şeýle-de sauna, owkalaýjy otagy, türgenleşik otagy, lukman otagy, kinoteatr, lobby bar ýaly hyzmatlar bilen myhmanhanada dynç aljak myhmanlaryň göwnünden turup, dynç alyşlaryny has-da ýokarlandyrar.

Peýdaly maslahatlar:

Iň ýakyn Howa menzili: Türkmenbaşy Halkara Howa Menzili

Howa menzili bilen aralyk: 5,0 km

Ýoluň alýan wagty (minut): 15 minut

Myhmanlary myhmanhanadan alyp gitmek we getirmek hyzmaty

Taksi hyzmatlary

Otaglar

Amatly hyzmatlar:E-poçta: hotel.charlak@gmail.com
 1. Restoran
 2. Lobby bar
 3. Ýapyk howuz
 4. Türgenleşik (trenažor) zaly
 5. Owkalaýjy otagy
 6. Sauna
 7. Lukman otagy
 8. Seýf
 9. Gije-gündiz gorag gullugy
 10. Gije-gündiz myhmanlary ýerleşdirmek hyzmaty
 11. Gije-gündiz bellige alyş hyzmaty
 12. Kinoteatr
 13. Şweýsar hyzmaty 
 14. Kir ýuwujy hyzmaty
Ähli otaglarymyzda:
 1. Gyşky-tomusky howa arassalaýjy, howa sazlaýjy
 2. Kabel kanallary
 3. Holodilnik
 4. Telefon
 5. Saç guradyjy enjam
 6. Tüsse goraýjy datçikleri
 7. Internet hyzmatlary, Wi-fi
 8. Hajathana esbaplary
 9. Duş-wanna
Dilleri bilme
 1. Türkmen
 2. Rus dili
 3. Iňlis dili
Internet Hyzmatlary
 1. Wi-fi, myhmanhananyň otaglarynda we daş-töwereginde
 2. Rus dili
 3. Iňlis dili

Giriş: 12:00 / Çykyş: 12:00

Myhmanhanada ýaşaýyş tertibi:

Çagalar üçin we goşmaça ýataklar. Goşmaça ýataklary goşmak mümkinçiligi Siziň saýlan otagyňyza bagly bolup durýar. Goşmaça maglumat üçin degişli otagyň sygymy baradaky maglumatlara serediň.

3 ýaşa çenli çagaly:

Çagasy üçin-aýratyn ýer we iýmit berilmezden mugtuna ýerleşdirmek

3 ýaşdan ýokary çagaly müşderilere:

Çagasy üçin – otagyň bahasyndan 50% töleg, ertirlik nahary, matras we ýatgy üçin niýetlenen esbaplary tölegiň içine girýär

Telefon: + (993 243) 2-13-65

Faks: + (993 243) 2-13-75

E-poçta: hotel.charlak@gmail.com

“Çarlak” myhmanhanasynyň resmi web sahypasy