Okuw maslahaty

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň agzalarynyň durmuş  zähmet hukuklaryny goramak boýunça bölüminiň, Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher birleşmesiniň hem-de Türkmenbaşy şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň wekilleriniň gatnaşmaklarynda 2023-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda "Türkmendeňizderýaýollary" agentliginiň mejlisler zalynda  “Zähmet kanunçylygymyz- ösüşlerimiziň binýady”  ady bilen okuw maslahaty geçirildi.

 Oňa “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň  garamagyndaky edara-kärhanalaryň, paýdarlar jemgyýetiniň hukukçylary, işgärler bölümleri gatnaşdylar. Okuw maslahatynyň esasy maksady bolup durýan  Işgärleriň iş derejelerini gowlandyrmakda, kanuny bähbitlerini goramakda, Türkmenistanyň Zähmet kodeksini kanunalaýyk ulanmakda, döwlet syýasatynyň esasy ugurlary boýunça alnyp barylýan işler barada Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň agzalarynyň durmuş taýdan zähmet hukuklaryny goramak boýunça müdiri T.Gurbanowa giň düşünje berdi.

Işgärleriň hukuklary we borçlary, Işgärleri dolandyrmakda we zähmet gatnaşyklaryndahukuk kadalarynyň we milli kanunçylygymyzyň düzgünleri bilen tanyşdyryldy. Şeýle hemIşgärleri dolandyrmakda we zähmet gatnaşyklaryndaýüze çykaýan dürlimeseleler boýunça sorag-jogap, tejribealşdylar. Okuw maslahatyna gatnaşan wekiller işgärleriň berýän soraglarynadürli mysallaryň üsti bilen jogap berdiler. Bu bolsa işgärler üçin iş tejribelerini has-da kämilleşdirmäge giň mümkinçilik döretdi. Okuw maslahaty gyzykly, çekeleşikli hem täsirli geçdi.